މެސީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ

  ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލައޮނަލް މެސީ އެ ޓީމާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެއްޖެއެވެ.

  ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ބާސެލޯނާ އިން މަސައްކަތް ކުރީ މިދިޔަ މަހު 24 ވަނަ ދުވަހު މެސީ އޭނާގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރިއިރު، ބާސެލޯނާގެ އާ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ކަންކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކުރުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން އެ ގޮތަށް ނުކުރެވުނީ ބާސެލޯނާގެ މުޅި ޓީމުގެ މުސާރަތައް މި ވަގުތު ވަރަށް ބޮޑުކޮށް ހުރުމުން އެ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވަގުތު ބޭނުންވާތީއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމާއެކު ރަސްމީ އުސޫލުން ބަލާއިރު މެސީ އަކީ މިހާރު ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިއެއް ނޫނެވެ. މިއީ 2000 ވަނަ އަހަރު ޒުވާން އުމުރުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވި ފަހުން މެސީ އަށް ބާސެލޯނާގައި ކޮންޓްރެކްޓެއް ނެތި ދާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

  މެސީއާއެކު ބާސެލޯނާ އިން އިތުރު ދެ އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ސޮއިކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެކަން ކުރެވެން އޮތީ ބާސެލޯނާގެ މުޅި ސްކޮޑުގެ މުސާރަތައް ލީގުގެ ގަވާއިދު ބުނާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. މެސީއާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން އާ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރި ނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭން ލަލީގާ އިން ނިންމާފައިވަނީ ބާސެލޯނާގެ މުޅި މާލީ ހާލަތާއި މުސާރައިގެ ކަންތައްތަކުގެ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓްތައް ލިބުމުންނެވެ. އެއީ މެސީ އަކީ ބާސެލޯނާގެ އެންމެ ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭ ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާތީއެވެ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކުށް ސާބިތުވެ ޔާމިން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލައި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

  ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް، ގއ. ވޮޑަމުލާ ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ އެއް މިލިއަން ...

  ޕްރިމިއާލީގު: ބޯންމައުތުގެ މައްޗަށް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އާސެނަލް ކުރިހޯދައިފިއި

  އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގައި ބޯންމަތްގެ މައްޗަށް 2 ލަނޑު 1 ލަނޑުން އާސެނަލް ކުރިހޯދައިފިއެވެ. ބޯންމަތްގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު ...

  ކަރަންޓީނުކޮށްފައިހުރި ގެއަކަށް ޒުވާނުން ވަދެ ނިކުމެ ހެދުމަކީ ވަރަށްދެރަކަމެއް – އަލީ ނަޒީރު

  މީދޫގައި ކޮވިޑާއިގުޅިގެން ހޯމް ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ ގެއަކަށް ޒުވާނުން ވަދެނިކުމެ  ހެދުމަކީ ވަރަށްދެރަކަމެއްކަމަށްބުނެ ” އަލީ ނަޒީރު ” ...

  މުއާޒް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

  ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ،  ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މުއާޒް ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ...

  އެންމެ މޮޅުފިރިހެން 6 ކުޅުންތެރީންގެ ތެރޭގައި މީދޫގެ 3 ކުޅުންތެރިއަކު ހިމެނިއްޖެ

  އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ދާއިރާގެ މަރަދޫފޭދޫ އައިލެންޑް ވޮއިސް އޮފް ޔޫތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަރަދޫފޭދޫ އަވަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  ” ...

  ސަލްމާން ޚާން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް

  ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި، ސަލްމާން ހާން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކުރުމަށްފަހު ޖަލަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ...