މިއަދު މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރު ނުކުރާތާ 6 ހުކުރު ފާއިތުވެގެން ދިއުމަށްފަހު މިއަދު މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން 13 މެއި 2021 ( 01 ޝައްވާލް ) ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުމީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާނު ކުރުން މެދުކަނޑާލުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެންގުމާއި ގުޅިގެން އެދުވަހުން ފެށިގެން މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލާފައިވާތީ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރެވެއެވެ.

   އެހެންނަމަވެސް 19 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާގުޅިގެން  36 ދުވަސް ފަހުން ހުޅުމީދޫ މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރަންވަނީ ފަށާފައެވެ.

  މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބުމާއި ގުޅިގެން މިއަދު ( 25 ޖޫން 2021  ވަނަ ދުވަހު ) މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި މިކުރެވެނީ ޖަމާއަތުގައި ހުކުރު ނުކުރާތާ 36 ދުވަސް ފަހުނެނެވެ.

  މިއަދު މީދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭފުޅުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައި އެވަނީއެވެ.

  # މަސްޖިދުލް އިބްރާހިމް މަޖުދުއްދީން

  • އިމާމު: އަލްފާޟިލް އަލީ އަންވަރު / ޝޭޑީ، މީދޫ
  • ބަދަލުގައި : އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ރަޝީދު / ސޯސަންވާދީ ، މީދޫ
  • ބަންގި ގޮވުން: އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޚަލީލު  / ރޯޝަނީހައުސް،މަރަދޫފޭދޫ

  #   މާމިސްކިތް ( ހުކުރު މިސްކިތް )

  • އިމާމު: އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ފަރީދު/ ޓިއުލިޕް، މީދޫ
  • ބަދަލުގައި: އައްޝެއިޚް އަބްދުﷲ ހާނީ / ދާރުލްއަމާން ،މީދޫ
  • ބަންގި ގޮވުން: އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މައުސޫމްދީދީ/ދިޔަދުރުގަސްދޮށުގެ ،މީދޫ

  #   މަސްޖިދުއް ތަޒުކިރާ

  • އިމާމު: އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަބްދުލްކަރީމު/ މަސާއުލްބަރުދު، މީދޫ
  • ބަދަލުގައި: އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ނަޖީބު /މަލަ ، މީދޫ
  • ބަންގި ގޮވުން: އަލްފާޟިލް ހަސަން ހަލީމު/ވިޓޯރިޔާ، މީދޫ

  #  މަސްޖިދުއް ޝޭޚުއަލީ

  • އިމާމު:އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އަބްދުލް މުހުސިނު ރިވެލި،  މީދޫ
  • ބަދަލުގައި : އައްޝެއިޚް އަބްދުﷲ ނަޖީބު/ އަސްރުމާގެ ، މީދޫ
  • ބަންގި ގޮވުން: އަލްފާޟިލް ހަސަން އިބްރާހިމް/ލަގްޒަރީ ، މީދޫ
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މިއަދު މީދޫއާއި ހުޅުދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 02  ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހު )   މީދޫގެ މިސްކިތްތަކާއި ހުޅުދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި    އިމާމުވެ ...

  އެންމެ މަގުބޫލް ސްޓަރ ނެޓްވޯކްގެ ޗެނަލްތައް ދިރާގު ޓީވީއަށް

  ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ އައިޕީޓީވީގެ ހިދުމަތްކަމަށްވާ، ދިރާގު ޓީވީއަށް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެންމެ މަޤުބޫލު އިންޑިޔާގެ ޓީވީ ...

  މީދޫދާއިރާއާއި މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ ވަކިކޮށްދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

  މީދޫދާއިރާއާއި މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާ ދެދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ވަކިކޮށްދެއްވުމަށްއެދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެކޯޓުން ނުބެލޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ. ...

  ދަރަނީގެ މައްސަލައެއްގައި ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ތާށިވެފައިވެފައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާއަކަށް ސަރުކާރުން އެހީވެދެއްވައިފި

  ދަރަނީގެ މައްސަލައެއްގައި ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ތާށިވެފައިވެފައި ތިބި ދިވެހި އާއިލާއަކަށް ސަރުކާރުން އެހީވެދެއްވައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ކޯޓަކުން ނެރުނު އަމުރަކާ ގުޅިގެން ...

  ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ، ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަކުން 100 ސާމްޕަލް ނަގަނީ

  ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ތިލަދުންމައްޗަށް ފޯރާފައިވާތީ އެ ސަރަހައްދުން 100 މީހުންގެ ގައި ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓްކުރުމަށް ހެލްތް ...

  މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލްކޮށްފި

  މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލްކޮށްފިއެވެ. އެއްއަހަރު ދުވަހުން ނިންމާގޮތައް އެމްޓީސީސީއާއި އިއްޔެ ހަވާލް ކުރެވުނު މީދޫ ބަނދަރުގެ ...