މިނިވަން ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް

  މިފަހަކަށް އައިސް ހުޅުދޫގައި ބާއްވާ އެންމެ ފޯރިގަދަ އެންމެބޮޑު ، އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ މިނިވަންކަޕްގެ ނަމުގައި ކޮންމެއަހަރުވެސް ބާއްވަމުންއަންނަ  ފުޓްސަލް މުބާރާތްކަން ޔަޤީނެވެ.

  މިމުބާރާތް ބާއްވަން ފެށިފަހުން ” މިނިވަންކަޕް ” ފުޓްސަލް މުބާރާތް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ދުރާލާ ތައްޔާރުވެގެން އައްޑުއަތޮޅުގައި މެދުނުކެޑި  ބޭއްވޭ ހަމައެކަނި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށެވެ.

  advertisement

  “ލެޓްސް ޑިވެލޮޕް އަވަރ ކޮމިއުނިޓީ ވިތްއައުޓް ޑްރަގްސް” މިޝިއާރުގެ ދަށުން މެރެތަން އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ މިއަހަރުގެ  މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

  މިމުބަރާތުގައި މިއަހަރު ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކަކީ، ތައްލިހި އެފްސީ، ރިއަލް އޭޓީ، ވިކިންގ އެފްސީ، ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ، ކެނަރީފް، މަލްޓިޖީނިއިސް ސިޓީ، ރިސޯޓް ބޯއިސް، ޒެލޯން އަދި ގައުމު އެފްސީ އެވެ.

  މި މުބާރާތަށް ޒުވާނުންގެ ވަރަށްބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުން އަނަން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ފޯރީގައި މި ފަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށް މެރެތަންވަނީ މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.
  މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 40000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ރަނަރަޕް ޓީމަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  20000 ރުފިޔާއެވެ.

  މިމުބާރާތް އޯގަސްޓް 02ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ނިމޭނީ އޯގަސްޓް 13ވަނަދުވަހު އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މީދޫގެ ސްވިމިންގ ޓްރެކާ އެކު ފެތުންތެރިންނަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް

  ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމްގެ ވަރަށްބޮޑު އެއްބާރުލުމާއެކު ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ސ. މީދޫގައި ...

  ނޭޕާލާ ބައްދަލުކޮށް ސީދާ ތިންސެޓް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވޮލީޓީމް ބަލިވެއްޖެ

  ބަންގްލަދޭޝްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ސީނިއާ މެންސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމު އިއްޔެ ...

  މިނިވަންކަޕް 2019: ސެމީފައިނަލަށް މަލްޓީޖީނިއަސްއާއި ތައްލިހި

  މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި މިދިޔައަހަރު މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަންހޯދި ހުޅުދޫ ތައްލިހި ޓީމް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ހިތަދޫ ...

  މިނިވަންކަޕް 2018 : އެއްވެސްމެޗަކުން ބަލިނުވެ ތައްލިހި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  ސ. ހުޅުދޫގައި ބާއްވާ  އަގުބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ތަށި މުބާރާތުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ތައްލިހި އުފުލާލައިފި ...

  އައިއެސްއޭ ވޮލީ މުބާރާތް 2018- ލެއްޗޭއާއި ބައްދަލުކުރިމެޗު ޓޫސިސްޓަރ ކާމިޔާބުކޮށްފި

  މީދޫގައި މިވަގުތު ތިބި ވޮލީ ކުޅޭ ބައެއް ކުޅުންތެރީން އިސްނަގައިގެން ” އައިއެސްއޭ ވޮލީ މުބާރާތް 2018 ” ...

  ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020- އެތުލެޓިކް އެފްސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  މީދޫ ޒުވާނުން  އިންތިޒާމްކޮށްގެން މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭއްވި “ޔޫތުޗެލެންޖް 2020” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެތުލެޓިކް ...