މިވާހަކަތައް ދައްކަންޖެހެއެވެ.

  advertisement

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެންޕޭނުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ 7 ގޮނޑި ބޭނުންވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރުތެރޭ އައްޑޫގެ އާބާދީ 60 ހާހަށް ބަދަލުކުރުމަށެވެ.

  ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ގޮނޑިތައް ދިނީމަ އައްޑޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ރައީސެވެ. ވެރިކަން ދެވިއްޖެއެވެ. 7 ގޮނޑިވެސް ވަނީ ދީފައެވެ. ވެރިކަމަށް 2 އަހަރު ފުރި 3 ވަނަ އަހަރު ގުނަމުންދާއިރު ރައްޔިތުން މިއަދު ކުރާ ސުވާލަކީ ވީކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

  މާބޮޑު ހިސާބުތަކެއް ނުޖެހިޔަސް ވީކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ވީކަމަކީ އައްޑޫއިން ހިޖުރަކުރާ މީހުން އިތުރުވުމެވެ. ވީކަމަކީ ވަޒީފާތައް މަދުވުމެވެ. އަތްމަތި ދަތިވުމެވެ.

  ޝާހިދުގެ ބްލޮގްގައި މިލިއުމާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ޓުވިޓާއެއް

  މިވާހަކަތައް ރައްދުދޭ ބަޔަކު ބުނެފާނެއެވެ. ބަނދަރުތަކާއި މަގުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އެދަނީ ކުރިއަށް ނޫންހެއްޔެވެ. ރަނގަޅެވެ. ބަނދަރުތަކާއި މަގުތައް ހެދުމުން އިތުރުވީ ކިތައް ވަޒީފާހެއްޔެވެ؟ ތިޔަ ކަމެއްގައި 2 އަހަރު ނިމިއްޖެއެވެ. އަދިވެސް ނުނިމެއެވެ. “ކޮންކްރީޓް ތަރައްޤީ” އިން  އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އައީ ކޮން ކުރިއެރުމެއް ހެއްޔެވެ؟ އާއްމު ރައްޔިތު މީހާގެ ޖީބަށް އެޅުނު އެއްޗެއް ގިނަވިހެއްޔެވެ؟ ތިޔަ ބަނދަރުތަކާއި މަގުތަކުގެ ޝޯޓް ޓާމް އަދި ލޯންގް ޓާމް އައުޓްކަމް އަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް އެބައޮތްހެއްޔެވެ؟ ކުރިއެރުން ވަޒަންކުރާނެ ބެންޗްމާކްތަކެއް ކަނޑައަޅާފަވޭހެއްޔެވެ؟ ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ، ތިޔައީ ހުސްބުޅީގަ ނުބާނަންވެގެން އަޅާލި އެންކޮޅެކެވެ. އަދި އެކަންވެސް ތިޔަ ކުރައްވަނީ ތިޔަބޭފުޅުން ވަކާލާތު ކުރައްވާ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއި ދިމާ އިދިކޮޅަށެވެ. ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓް ހިންގަމުން ތިޔަ ގެންދަވަނީ މާލޭގައި ހުންނަ އޮފީހަކުންނެވެ. ތިޔަ ހައްދަވާ ބަނދަރުތަކާއި މަގުތަކުން 21 ވަނަ ގަރުނުގެ ސިޓީއެއްގެ ތަރައްޤީއެއް ނުފެނެއެވެ. ފެންނަނީ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތި، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ޚަރަދުކޮށް ބައިއަޅަމުންދާ މަންޒަރެވެ.

  މިވާހަކަތައް ދައްކަންޖެހެނީ، ވައުދުތަކެއް ވެފައި އެވައުދުތައް ނުފުއްދާ އަނެއްކާވެސް އިތުރު ވައުދުތަކެއްވާތީއެވެ. އެމްޑީޕީއަކީ ވައުދުވާ އަދި ވައުދު ފުއްދާ ޕާޓީއޭ ކިޔާތީއެވެ.

  ޝާހިދުގެ ބްލޮގްގައި މިލިއުމާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ ޓުވިޓާއެއް

  ނޯޓް: މަތީގައި މިވާ ލިއުމަކީ އައްޑޫސިޓީގެ ކުރީގެ ޑިޕިއުޓީމޭޔަރު ހަސަން ޝާހިދު އެބޭފުޅާގެ ބްލޮގްގައި 21 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ލިއުއްވާފައިވާ ލިއުއްވުމެއް

  advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ، ދިވެހިން ކެރަލާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

  ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ދިވެހިން އިންޑިޔާގެ ކެރެލާއަށް ދަތުރުނުކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. ފޮރިން ...

  ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޓްރެޓެޖިސްޓުގެ މަގާމަށް ސ. ހިތަދޫ އާސީނުގޭ ހޫދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

  ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ގެ މަގާމަށް އިބްރާހިމް ހޫދު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އައްޔަން ކުރައްވައިފި ...

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން 2 ސަރަޙައްދެއްގައި ފެންބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާ ޤާއިމްކުރަނީ

  ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަޙައްދެއްގައި ފެން ބަންދުކުރާ ކާރުޚާނާ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ...

  އިގިރޭސިޕްރިމިއާލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލަށް ލިބިއްޖެ

  އިގިރޭސިޕްރިމިއާލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލަށް ލިބިއްޖެވެ. ލިވަޕޫލްއަށް ޗެމްޕިއަން ލިބުނީ ޗެލްސީ އާއި ވާދަކޮށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިވުމުންނެވެ. ޗެލްސީއަތުން ...

  ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކާ އެކު ހިޝާންގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައިފި އެމްބެސެޑަރުގެ ލަގަބު އަތުލައިފި

  ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އަހްމަދު ހިޝާންއަށް ދީފައިވާ އޮނަރަރީ ޑިސްއެބިލިޓީ އެމްބެސެޑަރުގެ ލަގަބު އޭނާގެ އަތުން ނެގުމަށްފަހު ހިޝާންގެ ޕާސްޕޯޓް ...

  އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށު މަޝްވަރާ ކޮމެޓީތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފި

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަވަށުމަޝްވަރާ ކޮމެޓީތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ކައުންސިލުން އިއްޔެ  ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކައުންސިލުން އިއްޔެ ނެރުއްވި ...