3 ކުޅުންތެރިއަކު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީގެން ނޭމާ ބާސެލޯއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބާސެލޯނާއިން ހުށަހަޅައިފި

  ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާ އަލުން ބާސެލޯނާއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ބާސެލޯނާއިން ފަށާފައިވާކަމަށް ސްޕޭންގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފިއެވެ. ސްޕެއިންގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ނޭމާ ބާސެލޯނާއަށް ގެނައުމާބެހޭ ގޮތުން ޕީއެސްޖީއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާސެލޯނާގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް ހުންނާނީ ކްލަބްގެ ރައީސެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ޕީއެސްޖީގެ ރައީސްގެ ނާސިރު އަލްޚަލީފާއެކު މިކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން ހުށަހަޅާފައެވެ.

  ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފީއަކަށް ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް  ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވި ނޭމާ އަލުން ބާސެލޯނާއަށް ގެނައުމަށް ބާސެލޯނާއިން ހުށަހަޅަނީ 3 ކުޅުންތެރިއަކު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީގެ ނޭމާ ގެނައުމަށެވެ.

  ހުށަހަށބާސެލޯނާއިން ހުށަހުށަހަޅަނީ 33 3 ކުޅުންތެރިއަކު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދީގެން އޭނާ ގެނައުމަށެވެ، ނަމަވެސް ޕީއެސްޖީން ބޭނުންވަނީ ފައިސާކަމަށްވެސް ސްޕެއިންގެ ނޫސްތަކުން ބުނެއެވެ. މިވަގުތައް ބަލާއިރު ފައިސާ ހޭދަކުރުމަކީ ބާސެލޯނާއަށް ފަސޭހަކަމެއް ނޫންނެވެ. ސަބަބަކީ ނޭމާ ގެނައުމަށް 200 މިލިއަނާގާތަށް ޚަރަދުކޮށްފިނަމަ ޔޫއޭފާ ފައިނޭޝިއަލް ފެއަރ ޕްލޭއާއި ޚިލާފްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމެވެ. އެހެން ވެއްޖެނަމަ ބާސެލޯނާއަށް ސަސްޕެންޝނެއް އައުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ.

  ބާސެލޯނާގެ ދިފާއުގައި މިކަމާބެހޭގޮތުން މިކަންބޮޑުވުމުގެ ވާހަކަ ދެއްކެވީ ސެޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެއާމަނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އެސެންސިއޯ އަށް ޔުނައިޓެޑުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

  ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ މާކޯ އެސެންސިއޯ އަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި ...

  ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލޮމްބިޔާ ބަލިކޮށް ޗިލީ ސެމީއަށް

  ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ކޮލޮމްބިޔާ ބަލިކޮށް، ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ސެމީ ފައިނަލުން، ޗިލީ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. އެންމެ ފަހުން ...

  ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ލިވަޕޫލްގެ ސަލާހު

  އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް، ލިވަޕޫލްގައި ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ މިސްރުގެ ...

  ކޯޓުއާ ރެއާލްއަށް ބަދަލުވެއްޖެ

  ޗެލްސީގެ ގޯލްކީޕަރ ކޯޓުއާ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ވިއްކާލުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަން ޗެލްސީންކަށަވަރު ކޮށްދީފިއެވެ. މިއާއެކު ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވެސް ވަނީ ...

  49 އަހަރުގެ ރެކޯޑް ލެވަންޑޯސްކީ މުގުރާލައިފި

  1972 ވަނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގެ ބުންޑަސް ލީގުގައި އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިގެން ކުރީގެ ޖަރުމަނު ...

  ޗެލްސީ ދޫކޮށް ޖިރޫޑް އޭސީ މިލާނަށް

  ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުން އައި ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އޮލިވިއޭ ޖިރޫޑް އޭސީ މިލާނަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ޖިރޫޑް އޭސީ މިލާންއަށް ...