އުރީދޫގެ އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

  އުރީދޫގެ އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ.

  އޫރިދޫ އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާއިރު، ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

  އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ބުނީ ސަރުކާރުގެ ނެޓުހެޔޮ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއާއި އެއްބާރުލުންދިނުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕްލޭންތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އަޕްގްރޭޑް ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މި ބަދަލުގެ ދަށުން އައު 4 ޕްލޭނާއެކު %100 އާއި ހަމައަށް އިތުރު ޑޭޓާ އަދި ޑޭޓާ ރޯލްއޯވަރގެ ޙިދުމަތް ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

  އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތަކަށް އުރީދޫއިން ގެނައި ބަދަލާއިއެކު ތައާރަފްކޮށްފައިވާ 4 ޕެކޭޖަކީ:

  250 ރުފިޔާއަށް 2 އެމްބީޕީއެސް ސްޕީޑުގައި 30 ޖީބީގެ ޑޭޓާ އެލަވަންސް
  400 ރުފިޔާއަށް 5 އެމްބީޕީއެސް ސްޕީޑުގައި 65 ޖީބީ ޑޭޓާ އެލަވަންސް
  500 ރުފިޔާއަށް 5 އެމްބީޕީއެސް ސްޕީޑުގައި 130 ޖީބީ ޑޭޓާ އެލަވަންސް
  700 ރުފިޔާއަށް 5 އެމްބީޕީއެސް ސްޕީޑުގައި 210 ޖީބީ ޑޭޓާ އެލަވަންސް

  މި ބަދަލުތަކާއެކު އުރީދޫ ސުޕަރނެޓްގެ ޙިދުމަތަކީ މާކެޓްގައި ހެޔޮ އަގެއްގައި އެންމެ ބޮޑެތި ޑޭޓާ އެލަވަންސްތައް ލިބޭ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕްލޭންތައްކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

  އަލަށް ނެރުނު ޕްލޭންތަކުގެ އިތުރުން ސުޕަރނެޓްގެ ކުރީގެ ޕްލޭންތަކަށްވެސް އުރީދޫއިން ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން %100 އާއި ހަމައަށް ސުޕަރނެޓްގެ ހުރިހާ ޕްލޭންތަކެއްގެ ޑޭޓާ އެލަވަންސް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ޖީބީއެއް ވިއްކާ އަގު ތިރިވެ، ކަސްޓަމަރުންނަށް މި ޕްލޭންތައް މެދުވެރިކޮށް އިތުރު ޑޭޓާ ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ. ސުޕަރނެޓްގެ ހުރިހާ ޕްލޭންތަކަށާއި އެޑްއޮންތަކަށް ޑޭޓާ ރޯލްއޯވަރގެ ޙިދުމަތް ލިބިގެންދާނެކަމަށްވެސް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެމެރިކާގައި ރޯޑްޝޯތަކެއް ބާއްވަނީ

  މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވެލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕްރޭޓާރސް (މަޓާޓޯ) އިން އެމެރިކާގައި ބާއްވާ އައުޓްބައުންޑް ޓްރެވެލް ...

  ރާއްޖެ ސްޓައިލުގެ ރިސޯޓުތަކެއް އިންޑޮނޭޝިއާގައި ވެސް ތަރައްގީ ކުރަނީ

  އިންޑޮނޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާގެ އައްސޭރި ކައިރިން، ޖާވާ ކަނޑުގައި ހުންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ރިސޯޓުތައް ...

  ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްއިން ހިލޭ ޓިކެޓް ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ނުހިންގާ!

  ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްއަށް 40 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެންމެންނަށް ހިލޭ ޓިކެޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކަމަށްބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ...

  ރާއްޖެ އޮތީ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

  ބޭރުގެ ވިޔަފާރިވެރިން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން މަރުޚަބާކިޔާކަމަށާއި، ބޭރުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ރާއްޖެވަނީ ހުޅުވާލެވި، ތައްޔާރަށްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ...

  އިފުރު އެއަރޕޯޓާއި ރިސޯޓް ވިއްކާލަނީ

  ދަ ސްމޯލް މޯލްޑިވްސް އައިލެންޑް ކޮމްޕެނީއިން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އިފުރު އެއާޕޯޓާއެކު އެރަށުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އިފުރު ރިސޯޓު 65 މިލިއަން ...

  އަލަށް ވަޒީފާއަށް ގެންނަ ބިދޭސީން ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އެތެރެވެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

  ވަޒީފާއަށް އަލަށް ރާއްޖެ ގެންނަ ބިދޭސީން ގޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން އެތެރެވެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް އަލަށް ވަޒީފާއަށް ...