ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރެވޭ ލެބޯޓަރީއެއް ނޫނު މާފަރު އެއަރޕޯޓުގައި ޤާއިމް ކުރަނީ

  ނޫނު މާފަރު އެއަރޕޯޓުގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ހަދާ ހަދާ ލެބޯޓަރީއެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސޮނޭވާ ރިސޯޓުން ކުރިއަށްގެންދާކަމަށް މޯލްޑިވިއަންއިން ބުނެފިއެވެ.

  މާފަރު އެއަރޕޯޓް އޮޕަރޭޓްކުރާ މޯލްޑިވިއަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ރިޒްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒް ކޮމެޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވިދާޅުވީ،މާފަރު އެއާޕޯޓްގައި ތައްޔާރުކުރަމުންދާ  ލެބޯޓްރީގެ މަސައްކަތް ނިންމާ އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރަން ފަށާނެކަމަށެވެ.

  ” މާފަރުގައި ސޮނޭވާ ގްރޫޕުގެ ޚަރަދުގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހެދޭނެ ލެބެއް އެބަ ހަދާ. އެތަނުން ހުރިހާ ފަތުރުވެރިން ޓެސްޓްކޮށްގެން ރިސޯޓްތަކަށްދާނީ. އެއީ ސޮނޭވާ ގްރޫޕުން ކޮށްދޭކަމެއް. 25 ވަނަ ދުވަހަށް ލެބް ރެޑީވާނެ” ރިޒްވީ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ މާފަރުގައި ކޯވިޑްއަށް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ ފަތުރުވެރިން އަންނަ އަދަދު އިތުރުވެގެންދާނޭ ސަބަބެއްކަމަށެވެ.

  މާފަރުގައި ކޯވިޑަށް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަމުންދާއިރު، އަންނަމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާފަރު އެއަރޕޯޓު ބޭނުންކުރަމުންދާނީ ފުރިހަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

  މޯލްޑިވިއަންއިން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މާފަރު އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮޕަރޭޝަނަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް މިހާރު ގެންނަމުންދާ ކަމަށާއި އައު އާންމު ހާލަތު ފަށާއިރު މާފަރު އެއަރޕޯޓު ބޭނުންކުރަން ފަށާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

  މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކީ އަބޫދާބީ ފަންޑުން ހަދިޔާކުރި 60 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މާފަރުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ އެއަރޕޯޓެކެވެ. މި އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭގެ ދިގުމިނުގައި 2200 މީޓަރު އަދި ފުޅާ މިނުގައި 40 މީޓަރު ހުރެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މިހާތަނަށް ރައީސަކަށް ނުދަންނަވާ ވަރުގެ ހޫނު މަރުހަބާއެއް މިއަދު އައްޑުއަތޮޅުން ރައީސް ސޯލިހުއަށް ދަންނަވާނެ

  އެޖެންޑާ 19ގައި ހިމެނޭ އައްޑޫ ތަސައްވަރު ލޯންޗުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އައްޑޫން ...

  އައްޑޫގައި ހިންގި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 7 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 7 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންނާއި ...

  ” ކޮވިޑް 19 އާއި އަހަރެމެންނާއި ކޮންކަމެއް- މިކަހަލަ ކިތައް ބަލި އެބައުޅޭ ” އިބްރާހިމް ޒުބައިރު

  ހުޅުމީދޫ ރަށްޔިތުންގެ ސިއްހަތު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި  އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ، ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު ހިންގުމާއި ހަވާލްވެ ހުންނެވި ...

  އިސްމެހެލާ ހެރަ ރިސޯޓް މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ހުޅުވަނީ

  އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ އިސްމެހެލާ ހެރަ ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިމި މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށާނެކަމަށް އެރިސޯޓުން ...

  ނޮޅިވަރަމުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ހދ. ނޮޅިވަރަމުގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓީވް ވެއްޖެއެވެ. “ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން” އިން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ...

  މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މީދުން ދެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި  މީދުން ދެ ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިދެޒުވާނުން ޕޮލިހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމީދޫގައި ޕޮލިހުން ހިންގި ...