ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : ފެންހިންދާ ކާނުތަކެއް ހެދުން

  advertisement

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ އަޅިވިލާމަގުން ބްރޯސް ރެސްޓޯރެންޓް ކައިރިން ފަށައިގެން މެދު ބަނދަރާއި ދޭތެރޭ 6 ސަރަހައްދެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކާނުތައް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތަން – މިކާނުތައް ބަހައްޓަނީ ވިއްސާރަވެހޭ ދުވަސްވަރު އެސަހައްދުގައި ފެންބޮޑުވަމުންދާތީ އެސަރަހައްދުގައި ހެދޭ ފެން މޫދަށް ފޮނުވާލުމަށް  – ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ކުރަމުންދާ މިމަސައްކަތައް މީދޫ އަވަށު އޮފީހުން އެހީތެރިކަން ވަރަށްބޮޑަށް ލިބެމުންދާކަމަށް ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި – އެޖަމްއިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި އެދުމުން  މީދޫ ކައުސިލަރުވަނީ މިކަމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެއްވާއި މުނިސިޕަލްސާވިސްގެ ވެހިކަލްތަކާއި އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފޮނުވައި ދެއްވާފައި –   އަދި މީގެ އިތުރަށް މިމަސައްކަތައް އެމްޓީސީސގެ އެހީތެރިކަންކަންވެސް ލިބިފައިވާކަމަށް ނަލަފެހި ޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި

  advertisement

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ޒަމާނުންސުރެ ރާއްޖެ ބައްޓަން ކުރަމުން އައި ގޮތުގެ ހިތި ނަތީޖާ މިއަދު މިވަނީ ފެނިފައި: ޔާސިރު

  މާލެ ތޮއްޖައްސައި، ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ލިބެން ހުންނަ ޖެހޭނީ މާލޭންކަމަށް ދެކި އެ ވިސްނުމުގައި ޒަމާނުންސުރެ ރާއްޖެ ބައްޓަން ...

  ހުކުރަށް ދިޔަ އެންމެންނަށް މާސްކުބަހައި ދަނގެތި ކަނބަލުން ނަމޫނާ ދައްކައިފި

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަނުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށްފަހު  ...

  ޑރ. މަޖީދުގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް

  ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބަރީގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ވަރަށް ދެރަވެ މިވަގުތު ފަރުވާ ...

  ފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅިބެއްލެވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަ ފެރީ ދަތުރެއް

  އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ދާއިރާގެ މަރަދޫފޭދޫ އައިލެންޑް ވޮއިސް އޮފް ޔޫތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މަރަދޫފޭދޫ އަވަށުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ  ” ...

  ސޭވް އައްޑޫ ކެމްޕޭނުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވަނީ

  އައްޑޫގައި އިންޑިޔާ ކޮންސިއުލޭޓެއް ޤާއިމުކުރާތީ އެކަމުގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ސޭވް އައްޑޫ” ...

  ތަފާތު އޮފަރ ތަކަކާއެކު ސްޕަރ ނެޓް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް އައްޑޫ ސިޓީއަށް

  100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑުތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫއާއި ...