ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: މީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުގައި ތާރުއެޅުން

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގުގައި ތާރު އެޅުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް.

  މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގުން ހޭޒްލީން އިންފެށިގެން މީދޫ އަލިވާގެއާއި ހަމައަށް މިހާރުވަނީ ތާރުއަޅާ ނިންމާފައި .

  02-5-2020- މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގު – އެމްޓީސީސީން ތާރުއަޅާ ނިންމާފައި މިއަދު ހުޅުވާލި ސަރަހައްދު

  އެންމެ ފަހުން ތާރުއެޅި ސަރަހައްދު ކަމުގައިވާ ކާމިނީވާދީ ކުރިމަތިން ފަށައިގެން އަލިވާގެއާއި ހަމައަށް ތާރުއެޅި ސަރަހައްދު މިއަދު އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރެވޭގޮތައް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި.

  މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އަލިވާގެން ފެށިގެން ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގެ އުތުރުފަރާތުގައި އޮންނަ މަގާއިހަމައަށް ތާރުއަޅަންޖެހޭ ސަރަހައްދުގައި ތާރުއެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން .

  ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިމަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ 4 އެޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހު ، މިމަސައްކަތް އެދުވަހު ފައްޓަވައި ދެއްވީ ނާއިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ،

  02-5-2020- މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގު – އެމްޓީސީސީން ތާރުއަޅާ ނިންމާފައި މިއަދު ހުޅުވާލި ސަރަހައްދު

  ހުޅުދޫ  ބަހާއުއްދީން މަގާއި މީދޫ ބަހާ އުއްދީން މަގު  ހެދުމަށް އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 32،719،385،70 ރުފިޔާ އަށް.

  02-5-2020- މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގު – އެމްޓީސީސީން ކޯގަންނު ސަރަހައްދުގެ މަގުލެވެލް ކުރަނީ

  02-5-2020- މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގު – އެމްޓީސީސީން ތާރުއަޅާ ނިންމާފައި މިއަދު ހުޅުވާލި ސަރަހައްދު
  02-5-2020- މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގު – އެމްޓީސީސީން ތާރުއަޅާ ނިންމާފައި މިއަދު ހުޅުވާލި ސަރަހައްދު
  02-5-2020- މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގު – އެމްޓީސީސީން ކޯގަންނު ސަރަހައްދުގެ މަގުލެވެލް ކުރަނީ
  02-5-2020- މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގު – އެމްޓީސީސީން ތާރުއަޅާ ނިންމާފައި މިއަދު ހުޅުވާލި ސަރަހައްދު
  02-5-2020- މީދޫ ބަހާއުއްދީންމަގު – އެމްޓީސީސީން ކޯގަންނު ސަރަހައްދުގެ މަގުލެވެލް ކުރަނީ
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮވިޑް19 – ކުޅުދުއްފުށި: އޭޕްރީލް 1 ގެ ފަހުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި

  ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އޭފްރީލް 1 ވަނަ ދުވަހުންގެ ފަހުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ މީހުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން ...

  މިސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރި 50 ފުޓްސަލް ދަނޑު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

  ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ 50 ފުޓްސަލް ދަނޑު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ހުޅުއްވާ ދެއްވައިފިއެވެ. ...

  އަތޮޅުމަދަރުސާއާއި ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޓީމާއި ޝަރަފުއްދީން ...

  ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާއެކު ހދ ގެ އިސް މެނިޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

  ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާއި އެކު ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު މައުސޫމް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ. މައުސޫމާ ...

  ބާސެލޯނާއިން ފަޞޭހަކަމާއެކު މަޔޯކާ ބަލިކޮށްފި

  ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މެދު ކަނޑާލާފައިވާ ސްޕެނިޝް ލަލީގާ އަލުން ފަށާފައިވާއިރު ލަލީގައި މަޔޯކާއަތުން މޮޅުވެ ޕޮއިންޓް ޓޭބަލުން ...

  ނަރުދޫ ކޭސް ބޮޑު ކްލަސްޓަރ އަކަށް ވެދާނެ – ޑރ.އަފްޒަލް

  މިމަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހު މާލެއިން ފުރައިގެން އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރި އަމާޒު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ...