ޕޮޓޯއިން ޚަބަރު: މީދޫގެ ލައިޓް ޕޯލްތައް ހަލާކުވުން

  މީދޫ ބޮޑުމަގުގެ އުތުރުކޮޅުގެ މަގުގެ ދެފަރާތުގައި ޖަހާފައިވާ ލައިޓްޕޯލްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ލައިޓްޕޯލްތަކާއި މީދޫ ބަނދަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ޖަހާފައިވާ ލައިޓް ޕޯލްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ލައިޓް ޕޯލްތައް އެސަރަހައްދުތަކުގައި  މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަފަރާތްތަކުން ލައިޓްޕޯލް ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި ވައްޓާލުމުގެ ސަބަބުން  ލައިޓްޕޯލްތަކުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ އަގުބޮޑު ލައިޓްތައް ހަލާކުވެގެން ގޮސްފިއެވެ.

  މިގޮތައް ލައިޓް ޕޯލްތަކުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ އަގުބޮޑު ލައިޓްތައް ތަޅައިގެން ގޮސްފައިވަނީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތާއި މަގުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތުން ލައިޓް ޕޯލް ވައްޓާލުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

  ” މަސައްކަތްކުރާ ސައިޓުން ނަގަން ޖެހޭ ތަކެތި ނަގާ ސާފްކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުގައި އޮންނާނީ އެދިފައި . ސައިޓުން ނަގަންޖެހޭ ތަކެތި ނުނަގާ ސާފް ނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތައް ދަތިވާގޮތައް ހުރި ތަކެތި މަސައްކަތް ކުރާމީހުން ދާނީ ނަގަމުން ، އެއަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް އަހަރެމެން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެ ، މަސައްކަތް ހިގަމުންދާއިރު ކައުންސިލުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުލިބޭ” މިމަސައްކަތާއި ހަވާލްވެހުންނެވި ބޭފުޅާ ދެއްވާ ޖަވާބަކީ މިއެވެ

  މީދޫ ބޮޑުމަގުގެ އުތުރުކޮޅުން މަގުހަދަން ޖެހޭ ސަރަހައްދު ހަދަމުން ދިޔައިރު ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގެ މިސްކިތްތަކަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށް އަޅާފައިވާ ކޭބަލްވެސް މީގެ ގެ ގާތްގަޑަކަށް ދެމަސްކުރީން ވަނީ ހަލާކުވެގެން ގޮސްފައި، އޭގެ ސަބަބުން ކޯގަންނު މިސްކިތްތަކަށް އަދިވެސް ކަރަންޓް ނުލިބެއެވެ.  . އެވާހަކަ ދެއްކުމުންވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ” ކޭބަލް ހުރިކަމުގެ މައުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދީފައިނުވާކަމަށް ، ވީމާ ތިކަމާ އަހަރެމެން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ”

  އަދި މީގެ އިތުރަށް އެބޭފުޅާ އެހެން ވިދާޅުވިޔަސް އެސަހައްދުގެ މަގު ހަދަމުންދިޔައިރު އެސަރަހައްދުގައި ޖަހާފައިވާ ލައިޓްޕޯލްތަކަށް ކަރަންޓް ނިދުމަށާ މިސްކިތައް ކަރަންޓް ދިނުމަށް އަޅާފައިވާ ކޭބަލާއެކު މަގުކޮނެމުންދިޔައިރު ހަމަރަގަޅަށްވެސް ފެންނަން ހުއްޓެވެ. އެކަމަކު އެބޭފުޅުން މަގުކޮނެމުންދިޔައީ ކޭބަލްތަކާއެކުގައެވެ.

  ތަފްސީލްhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157864038338937&set=pcb.10157864038373937&type=3&theater

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައްޑޫސިޓީގެ 4 ސަރަޙައްދެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

  އައްޑޫސިޓީގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ނިންމަވައިފިއެވެ. ...

  ފެނަކައިންވެސް ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 40 ޕަސެންޓް ކުޑަކޮށްފި

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑ (ފެނަކަ) އިންވެސް ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން 40 ޕަސެންޓް ކުޑަކޮށްފިއެވެ. ކަން ހާމަކުރައްވައި ފެނަކައިން ...

  ލެސްޓަރ ބަލިކޮށް ގަދަ 4 ގެ އުއްމީދު ޗެލްސީ އާކޮށްފި

  މިދިޔަ ހޮނިދުވަހުގެރޭ އިގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ފައިނަލްގައި 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ލެސްޓާ އަތުން ޗެލްސީ ބަލިވެފައި ވީކަމުގައިވިޔަސް ...

  ހުވަދުއަތޮޅު 4 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ގާއިމްކުރުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

  ހުވަދުއަތޮޅު 4 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ގާއިމްކުރުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ހުވަދުއަތޮޅު 4 ރަށެއްގައި ...

  ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި މައުމޫންގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  ރައްޔިތުން މަޖިލީުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދީގެން ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަތްކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދޫލް ޤައްޔޫމްގެ އަރިސް ...

  ސޮނޭވާފުށި ރިސޯޓުން ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ސޮނެވާފުށި ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ބ. އަތޮޅުގައި ...