ޕޮލިސް އެކެޑަމީގެ ބޯޑުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ތަމްސީލު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދާނަން: ރައީސް ނަޝީދު

  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި  އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޕޮލިސް އެކެޑަމީ ހިންގާ ބޯޑުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ތަމްސީލު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

  ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ އަންނަ އޭޕްރިލް މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން “އެޖެންޑާ 19 ރަށަށް” މިނަމުގައި އިއްޔެ ހިތަދޫގައި ބޭއްވުނު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެނިފެސްޓޯ ހެދުމަށް ބޭއްވުނު  ހާއްސަ ވޯކްޝޮޕްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

  ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޕޮލިސް އެކެޑެމީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ދެކެވެނީ ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަޑެމީއަށް އަމާޒުކޮށް “ޕޮލިސް އެކެޑެމީ” އާއި “އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ސްޓަޑީޒް” ކިޔަމުންދާކަމަށް  ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.
  އެހެންނަމަވެސް އެއީ  “އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ލޯ، އޯޑާ އެންޑް ސްޓްރެޓަޖިކް ސްޓަޑީޒް” ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

  ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި އިންޑިއާ އިން ތައްޔާރުކުރަމުންދާ އެ ތަނުގެ ބޯޑުގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު އިންނަ ގޮތަށް “ވައުދު” ވެވޭނެ ކަމަށާއި، އޭގެ މަގްސަދަކީ ބޮޑު އިންސްޓިޓިއުޓަކަށް އެތަން ބަދަލު ކުރުން ކަމަށެވެ.

  އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހުރިހާ މަސައްކަތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، މި މަޝްރޫ އަށް 18 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންޑިއާ އިން ހޭދަކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން ކުރިން ބުނެފައި ވެ އެވެ. މި މަޝްރޫއު އިއުލާންކުރީ 6 އޭޕްރީލް  2014 ގަ އެވެ.

  މި އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކީ އިންޑިއާގެ ސްރީ އަވަންތިކާ ކޮންޓްރެކްޓާސް ލިމިޓެޑެވެ. ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެތަން ހަދަނީ ވަރަށް ގިނަ ވަސީލަތްތައް އެކުލެވޭ ގޮތަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު އެކޮމެޑޭޝަން ބްލޮކްތަކާއި މެޑިކަލް ހިދުމަތް ދޭނެ ކްލިނިކާއި ޕީޓީ ގްރައުންޑާއި ހެލިޕޭޑާއި އެހެން ވެސް ޓްރެއިނިން ސެންޓަރެއްގައި ހުންނަން ޖެހޭ މުހިއްމު ވަސީލަތައް ހިމެނޭނެ އެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ދިރާގާއި ޝެމަރޫ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމުތައް!

  ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި، ދިރާގުން އިންޑިޔާގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކޮންޓެންޓް ހެދުމުގައި އެއްވަނަ ކޮންޓެންޓް ...

  އައްޑޫން އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިއާއެކު އައްޑޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ...

  ހުޅުދޫއާއި މީދުން ޓެސްޓް ކުރި 18 މީހުންގެ ނަތީޖާވެސް ނެގެޓިވް

  ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައި ހޯމްކަރަންޓީނު ކުރެވުނު 18 މީހުންގެ ...

  ނަރުދޫ ކޭސް ބޮޑު ކްލަސްޓަރ އަކަށް ވެދާނެ – ޑރ.އަފްޒަލް

  މިމަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހު މާލެއިން ފުރައިގެން އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރި އަމާޒު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ...

  މަގޫދޫގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ފެނަކައަށް ގަނެފި

  ފ. މަގޫދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ސޯލާ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުން އުފައްދާ ކަރަންޓު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ...

  ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕެރޭޑް މީދޫގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ބާއްވައިފި

  މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލްގެ ކެޑޭޓްކޯ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މީދޫގެ ބޮޑެތި ...