ޕްރިމިއާލީގުގެ ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސް ނުވުމަށް ޕީއެފްއޭ އިން ކުޅުންތެރީންނަށް އިރުޝާދު ދީފި

  އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގެ ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް ކުލަބްތަކުން ހުށަހެޅިނަމަވެސް އެގޮތައް އެއްބަސް ނުވާން ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން “ޕީއެފްއޭ” އިން ކުޅުންތެރީންނަށް އަންގަމުން އަންނަކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

  ކޮވިޑް19 ފެތުރެމުންދާތީ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން މެދުކަނޑާލާފައިވާ މިމުއްދަތުގައިވާ ކްލަބްތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމުގެ ގޮތުން ކުލަބްތަކުން އަންނަނީ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި ކަންތައްތައް ރާވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ޕްރިމާލީގުގެ 2 ކުލަބެއްކަމަށްވާ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެމްހަމްއިން ވަނީ އެކްލަބް ގެ ސްޓާފުންނާއި ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ހުށަހަޅާފައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މިދެކްލަބުންވެސް ހުށަހަޅަނީ މުސާރައިގެ %20 ކުޑަކުރުމަށެވެ.

  އިންގްލެންޑް ކުޅުންތެރީންގެ ހައްގުގައި އުފައްދާފައިވާ ޔުނިއަން ” ޕީއެފްއޭ” އިންވަނީ ކުލަބްތަކުން މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް ކުރަމުންދާމި މިމައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ނިންމާފައެވެ. މިގޮތުން ޕީއެފްއޭގެ ހުށަހެޅުމަކީ އެ ޔުނިއަންގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސް ނުވުމެވެ. ސަބަބަކީ އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގަކީ އެކިގޮތްގޮތުން އާމްދަނީ ވަންނަ ވިޔަފާރިއަކަށްވެފައި މިމުއްދަތުގައި ކުޅުންތެރީންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްގެން ބައެއް ކްލަބްތަކުން އޭގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާނެގުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުންކަމަށް “ޕީއެފްއޭ” އިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

  ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ސްޕެނިޝްލީގު ، އިޓަލިއަން ލީގު އަދި ޖަރުމަން ލީގުގެ ކްލަބްތަކުގެ ކުޅުންތެރީން ވަނީ މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސް ވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގަކީ މިހުރިހާ ލީގަކާ އަޅާބަލާއިރު މާލީގޮތުން މާތަނަވަސް ލީގެކެވެ. ޓީވީ ރައިޓްސް ވިއްކައިގެން އަދި އެހެނިހެން ސްޕޮންސަރުން މެދުވެރިކޮށް ޕްރިމިއާލީގުގެ ކުލަބްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފުލަށްދާޓީމަށްވެސް ޓީވީ ރައިޓްސްގެ ގޮތުގައި ޖަރުމަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންޓީމަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ.

  އިގިރޭސި ޕްރިމިއާލީގުގެ ކްލަބްތަކުން މުސާރަ ކުޑަކުރުމަށް ކުޅުންތެރީންނަށް އެންގުމުން އެކަން “ޕީއެފްއޭ” އަށް އަންގަން ޖެހޭގޮތައް މިހާރު އެޔުނިއަނުންވަނީ ކުޅުންތެރީނަނަށް އިރުޝާދު ދީފައެވެ.

  ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން މާރޗްމަހުގެ 12 އިން ފެށިގެން ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައްވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ. މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޕްރިމިއާލީގު ކުޅުން އަލުން ފަށަން ކުރީން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަކީ މިމަހުގެ 30 ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެތާރީޚުގައި މުބާރާތް ނުފެށޭނެކަމަށް ގިނަ ތަޖުރިބާ ކާރުން ބުނެއެވެ.

  މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމް ސްޕޯޓްސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫގައި ރުއްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

  މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ” އައްޑޫނަލަފެހި ” ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މީދޫގެ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިސްނަގައިގެން ...

  ޔޫތުޗެލެންޖެ 2020- ގުސީއާއި ރައްޔުގެ ހެޓްރިކާއެކު ބޮޑު ތަފާތަކުން އެފްސީ އަމީގޯ މޮޅުވެއްޖެ

  ގުސީއާއި ރައްޔުގެ ހެޓްރިކާއެކު މީދޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅެވުނު މެޗްގައި ވަރުގަދަ ...

  ހުޅުމީދޫގައި ހުންނަ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ސައިޓްގައި އަލިފާން ރޯވުން

  ހުޅުމީދޫގައި ހުންނަ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ސައިޓްގައި އިއްޔެ ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވުނު އިރު ކުނިކޮށީގެ ...

  އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭގޮތައް 10 އަތޮޅެއްގައި ސޯލަރ ހަކަތައަށް ޚާއްސަ ބެޓަރީ އެނަރޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރަނީ

  އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭގޮތައް ރާއްޖޭގެ 10 އަތޮޅެއްގައި ސޯލަރ ހަކަތައަށް ޚާއްސަ ބެޓަރީ އެނަރޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ...

  ރޯދަމަސް ފެށެން ވާއިރަށް މުވައްޒިފުންނަށް ރޯދަ އިލަވަންސް ދޭން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އަންގައިފި

  ރޯދަމަސް ފެށެން ފާއިރަށް ވަޒީފާ އާ ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނިމަށް ...

  އެޕްރީލް ފަހަކުން ފެށިގެން ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާތަނެއް ބަންދު ކުރަން އަންގައިފި !

  ތައުލީމުދޭ ހުރިހާ ތަނެއްގެ ކިޔެވުން މިމަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިތުރު އެއް ހަފުތާއަށް ބަންދު ކުރަން ...