ޤާސިމް، ނަޝީދު އަދި މައުމޫނަކީވެސް ރައްޔިތުން ޓެސްޓްކޮށް، ފެއިލްވެފައިވާ ތިން ޕްރޮޑަކްޓު – ނާޒިމް

  ޤާސިމް އާއި ނަޝީދު އަދި މައުމޫނަކީވެސް ރައްޔިތުން ޓެސްޓްކޮށް، ފެއިލްވެފައިވާ ތިން ޕްރޮޑަކްޓުކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  ޕީއެސްއެމް ގެ “އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމު” ޕްރޮގްރާމުގައި ރޭ ވާހަކަދައްކަވަމުން، އިދިކޮޅު ލީޑާޝިޕަށް ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމާއި، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން ގާސިމް އިބްރާހިމަކީ ރައްޔިތުން “ޓެސްޓުކޮށްފައިވާ ތިން ޕްރޮޑަކްޓު” ކަމަށާއި “އެ ތިންޕްރޮޑަކްޓަކީ ފެއިލްވެފައިވާ ތިން ޕްރޮޑަކްޓު” ކަމަށެވެ.

  އަދި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެތިން ލީޑަރޝިޕަށްވެސް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ.

  މީގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ފެއިލްވެފައވާކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ފެށެން ހަ މަހަށްވުރެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައިވާއިރުވެސް އަދިވެސް އޮޕޮޒިޝަނުން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުނެރެވިގެން އުޅޭކަމީ އެކަމުގެ ދަލީލު ކަމަށެވެ.

  މި ޕްރޮގްރާމުގައި، ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުން އިންތިހާބުކޮށްފައިހުރި ވެރިއަކީ ޑިމޮކްރަސީއެއްގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސްކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ ޏާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު ރާއްޖެއިން ފެނިގެން މިދަނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބަކުން ހޮއްވަވާފައި ހުންނެވި ރައީސް އިންތިޚާބަކައިވެސް ނުލައި މަޤާމުން ދުރުކުރުމަށް ގޮވާލަމުންދާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ.

  އަދި މިހާރު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޞްރަޙު އޮތް ހަލަބޮލިކަމަށް ނަޒަރު ހިންގަވާ ލައްވަމުން މިނިސްޓަރ ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، ޤައުމެއްގެ ހަޔާތުގައި އަންނާނެ އެންމެ ބިރުވެރިކަމަކީ އެގައުމެއްގެ އަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމު ފުނޑާލުންކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ގައުމުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދި މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ގައުމާމެދު މީހުން ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވެގެން ގޮސް، ގޯސް ގޮތެއްގައި ވިސްނުމުގެ ޖާގަ ދެވޭ ކަމަށެވެ.

  ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ރައީސް މައުމޫނާއި ގާސިމްގެ ތާއީދާއެކު ނޫންތޯ ސުވާލު ކުރުމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ރައިސް ޔާމީން ހޮއްވެވީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމަށާއި، އެއީ ރައީސް ޔާމީން ގެ މެނިފެސްޓޯއަށް އާއެކޭ ބުނަމުން އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނަމުން ކަމަށެވެ.

  އަދި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރާއެކު ހުރުމަށް ފަހު ޤާސިމް އިދިކޮޅާއި ގުޅުނީ ސަރުކާރު ތެރެއިން އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންކަން ޙާޞިލް ނުކުރެވުމުން ކަމަށެވެ.

  މި ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރ ދެން ވިދާޅުވީ، ގައުމަކަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްދަތި ކަމަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި ވެރިޔަކު ވެރިކަމުން ދުރުކުރުން ކަމަށެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ފުރަތަމަ ލުއި ދެވޭނީ ގެއިން ނުކުމެ އުޅުމަށް – ރައީސް

  މާލެ ސަރަޙައްދުގައި މިހާރު އޮތް ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ލުއިތަކެއް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ...

  ފުވައްމުލަކަށް މުދާ ހިފާގެން ދިޔަ ނާލު ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ފަރާތްތައް އެކަހެރި ކޮށްފި

  މާލެ ފުވައްމުލަކަށް މުދާ ހިފައިގެންދިޔަ ( ނާލު ބޯޓް) އުޖާލާ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނާއި ދަތުރުވެރިން ކޮވިޑް 19 އާއި ...

  ކޮވިޑު19 – 42 އަހަރުގެ އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ 15 ވަނަ މަރު

  ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުން އައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މަރުވެފައިވަނީ 42 އަހަރުގެ ދިވެހި ...

  ކޯވިޑް-19 : “އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ”

  ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި، ޞިއްޙީގޮތުން ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް އަވަސް ހައްލުތަކެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެކަމުގެ ޔީގީންކަން ...

  އިއްޔެގެ އެއްވެސް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްވެފައިނުވޭ – އެކަމަކު 34 ރެމްޑަމް ސާމްޕަލެއްގެ ނަތީޖާ އަދި ލިބިފައިނުވޭ – ސިއްހީމަރުކަޒު

  ހުޅުދޫއާއި މީދުން އިއްޔެ ނެގި އެއްވެސް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްވެފައިނުވާކަމަށް ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން މައުލޫމާތުދީފިއެވެ. ސިއްހީމަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ...

  މާލެން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓްފަހަރުން ކޮވިޑަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވުން ގިނަވާން ފަށައިފި

  މާލެން އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓްފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި އެބޯޓްތަކުގެ މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުން ގިނަވާން ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން ހއ. ...