ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުވެސް މާސްކު އަޅައިގެން އުޅެން އަންގައިފި

  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ގެއިން ބޭރަށް ނިކުންނަމަ މާސްކް އަޅަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އަންގައިފިއެވެ.

  ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ބަޔާންކޮށް ރޭ އެޗްޕީއޭއިން އާއްމު ކުރި އެންގުމެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އާއްމުތަންތަނަށް ނިކުންނަނަމަ މާސްކު އަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން ފޮތި މާސްކް އެޅުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ވެސް ލިޔުމުގައި ވެއެވެ.

  “ފޮތި މާސްކް ފަހާނަމަ ޑަބަލް ލޭޔަރު މާސްކް ފެހުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މީހަކަށް 1 މާސްކަށް ވުރެ ގިނައިން ގެންގުޅޭށެވެ. ހަޑިވުމުން މާސްކް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.” ލިޔުމުގައި ވެއެވެ.

  ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާއިރު ޓިޝޫއަކުން ނުވަތަ އުޅަނބޮށި ލަންބާލުމަށްފަހު އުޅަނބޮށީގެ އެތެރެފަރާތުން އަނގައާއި ނޭފަތް ނިވާކުރުމާއި އަދި ބަލިމީހާ އާއި ބަލިމީހާގެ އެހީތެރިޔާވެސް މާސްކް އަޅައިގެން އުޅެން ވެސް ލިޔުމުގައި އަންގާފައި ވެއެވެ.

  އެ ލިޔުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ ކޮންމެހެން ދާންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ނޫނީ އެއްގެއިން އަނެއް ގެޔަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރުމަށާއި ދޭދޭ މީހުން ދެމެދުގައި އެއް ފޫޓަށްވުރެ ކުރުނޫން ދުރުމިން ބެހެއްޓުމަށް އާދަކުރުމަށްވެސް އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

  މީގެ އިތުރުން އެކަކު އަނެކަކާއި ބައްދަލުވާއިރު އަތާ އަތްޖޯޑުކޮށް ސަލާންކުރުންފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށާއި ސަލާމް ކުރާނަމަ އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ބުނެ ސަލާން ގޮވާލުން އަދި ވައަލައިކުމުއް ސަލާންބުނެ ޖަވާބުދިނުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޮވިޑް-19: އިތުރު 145 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  ރޭ އިރުއޮއްސި 6:00އިން މިރޭގެ 6:00 އާ ހަމައަށް ރާއްޖެއިން 145 މީހަކު ވަނީ ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެވެ.  މީގެ ...

  މީދޫގައި ކާޅު މެރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

  މީދޫގައި އުޅެމުންދާ ކާޅުތަކުގެ ކިބައިން ދޮންދީނިތައް ސަލާމަތްކުރުމަށް    ކާޅުތަކަށް  ބަޑި ޖަހައި މެރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ...

  ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް

  ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ދެކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް ...

  ފެނަކައަށް 7 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި

  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް 7 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ފެނަކަ ހުރިހާ ބްރާންޗެއްގައި ...

  ޢީދު ނަމާދަށް ދާއިރު ސަމާލުވާންވީ ކަންކަން

  ކޯވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދޭން ފެށުމާއެކު މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަނީ ދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ...

  އުރީދޫއިން އެމޭޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފި

  ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިލްމާއި ވީޑިއޯ ބަލާލެވޭ އެމޭޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ، އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. އެމޭޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯއަކީ ...