ރަށްރަށުގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑްގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ޑރ. އަފްޒަލް

  98 މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ށ ނަރުދޫ “އަމާޒު” ބޯޓުގެ ކައްޕި ( ށ . ނަރުދޫމީހެއް ) ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއެކު، ރަށްރަށުގައި ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑްގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަށް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  އެންއޯސީގައި ކުރިއަށްދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ އަމާޒު ބޯއްޓުގެ ކޭސްއަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކްލަސްޓާ އަކަށް ވުން އެކަށީގެންވާކަމަށާއި އެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 5 މީހަކުގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް 19 ގެ  އަލާމާތްތައް ފެނިފައިވާކަމަށް ޑރ އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

  ޑރ. އަފްޒަލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، 98 މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި ށ. ނަރުދޫ “އަމާޒު ބޯޓު”ގެ ކެޕްޓަން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ކަމަށާއި އަމާޒު ބޯޓު ވަނީ ނަރުދޫއަށް ދިޔަ ދަތުރުގައި ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އެއީ މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާއި 16 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށްވެސް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

  “މި ބޯޓު ނ. މާފަރާއި ހެނބަދޫ، ކެނދިކުޅުދޫ، ހޮޅުދޫ އަދި ށ. ނަރުދޫ، ފުނަދޫ އަދި ފީވަށުގެ އިތުރުން ހއ. އުތީމާއި ދިއްދު އަށް ވެސް ދިޔަ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ކްލަސްޓާ އަކަށް ވުން އެކަށީގެންވޭ . މިހާރު ވެސް ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ފަސް މީހަކުގެ ގައިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނިފައިވޭ .”   ޑރ.އަފްޒަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

  ޑރ.އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ “އަމާޒު” ބޯޓު މާލެ އިން ފުރީ އޭޕްރީލް 15 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އެއީ މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 ފެނުނު ދުވަހެވެ. ބޯޓު ފުރާފައި ވަނީ އެދުވަހު 15:00 ހާއިރުއެވެ. މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރީ އެދުވަހު 15:30 ގައެވެ. ބޯޓު ފުރާފައި ވަނީ މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 ފެނުނުތާ ދެތިން ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ.

  މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަމާޒު ބޯޓްގެ ކެޕްޓަނަކީ ނަރުދޫ މީހެކެވެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ހުން އައިސްގެން މީގެ ހަތަރު ދުވަސް ކުރިން ނަރުދޫ ހެތްސެންޓަރަށް އޭނަ ދެއްކިއެވެ. މާލެއިން ދިޔައިން ސުރެ އޭނަ އުޅުނީ ރޯގާ ޖެހިގެން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސައިނަސް ހުންނަ މީހެއްވީމަ އޭނަ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން ލަސްކުރީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ. ނަރުދޫ ހެލްތް ސެންޓަރުން އޭނާގެ މައުލޫމާތު އެޗްޕިއޭ އަށް ދިނުމުން އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ އޭނާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރަން ނިންމާފައެވެ. އޭނާގެ ސާމްޕަލް ނެގީ އިއްޔެއެވެ. އޭނާ ފައްސިވިކަން ކަށަވަރުވީ މިއަދު އެވެ.

  މިކަމާގުޅިގެން މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު، މާލެއިން ފުރި އަމާޒު ބޯޓުގައި ދަތުރުކުރި ހުރިހާ އެންމެން ރިޕޯޓު ކުރުމަށް، އެޗްޕީއޭއިން މިހާރުވަނީ އެދިފައެވެ.

  އަމާޒު  ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުން ތިބި ރަށްރަށަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށް މިހާރު ވަނީ އެރަށްތައް ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ

  މިދުވަސްކޮޅަކީ މާލެ ދަތުރުކުރާ ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ ބޯޓްފަހަރުތައްވެސް ހުޅުދޫއާއި މީދުއަށް މާލެގޮސްފައި އައިސްގެން އުޅޭ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ އެބޯޓްފަހަރުން ދަތުރުގޮސްފައިވާ މީހުންނާއިމެދު ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބަލަންޖެހޭނެކަމަށްފެނެއެވެ. އެހެންނޫނީ އަޅުގަޑުމެންގެ ތެރޭގައިވެސް މިބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެން ގޮސްފާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

  މާލޭގެ ހާލަތު ބަދަލުވިގޮތުން ރަށްރަށުގެ މީހުން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމާއެކު ފަރުވާ ކުޑަނުކުރައްވާ ރައްކާތެރިކަން އިސްކުރަންޖެހޭ

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އައިޖީއެމްއެޗްގެ މުވައްޒަފުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ

  ރާއްޖޭގައި ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭންފެށިތާ 70 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗް ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސްއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ...

  “ސާފު ރާއްޖެ، އަހަރެންގެ ވެސް ޒިންމާ” މީދޫގައިވެސް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

  މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  ދަށުން މިއަދު މީދޫގައިވެސް ...

  50 މޭލަށް ވައިގަދަ ވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

  އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް  50 މޭލާށް ވައިގަދަވެދާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ރީނދޫ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ އިދާރާ މެޓް ...

  ސިޓީގެ ސްޓާލިންގ ލިވަޕޫލްއަށް ބަދަލުވުމަށް ބޭނުންވާކަން ހާމަކޮށްފި

  އަލުން ލިވާޕޫލްއަށް ބަދަލުވުމާއިމެދު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ސްޓާލިންގ ވާހަކަ ދައްކައިފިއެވެ. އުމުރުން 25 އަހަރގެ ފޯވާޑް ލިވަޕޫލް ދޫކޮށް ...

  މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

  އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެ ބަނދަރުގެ ...

  ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 16 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 16 މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ 9 މީހަކާއި އިންޑިއާގެ ...