މިވަގުތު ރަށުގައި ތިބިކުދިންނަށް ރަށުސްކޫލްގައި ކިޔެވޭނެ – އެޑިޔުކޭޝަން

  މާލޭ ސްކޫލެއްގައިވިޔަސް އަދި އެހެން ރަށެއްގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ ކުއްޖަކު ކަމުގައިވިޔަސް ކޮވިޑް ގެ ސަބަބުން އެކުއްޖާގެ އަމިއްލަރަށަށް ގޮސް މިވަގުތު ތިބި ކުދިންނަށް އެކުއްޖަކު ހުރި ރަށެއްގައި ހުރެގެން އެރަށެއްގެ ސްކޫލަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  ނޭޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޑރ.ޢައިޝަތު ޢަލީ ވިދާޅުވީ މިޙާލަތުގައި މާލޭގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރާ ބައެއް ދަރިވަރުން ވަގުތީގޮތުން ރަށަށް ބަދަލުވެފައިވާތީ އެކުދިންގެ ކިއޔެވުމުގެ ކަންކަން މެދުނުކެނޑޭނެ ފަދަގޮތަކަށް ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

  އެގޮތުން ރަށަށް ގޮސްތިބި ކުދިންނަށް ސްކޫލްތައް ފެށުމުން، އެކުއްޖާ ކިޔަވަމުންދިޔަ ގްރޭޑްގައި ކިޔެވުމަށް ރަށު ސްކޫލުން ޖާގަލިބޭނެކަމަށެވެ. އަދި މިޙާލަތުގައި ދަރިވަރު ސްކޫލަށް ދިއުމަށް ކުރިންލީ ޔުނީފޯމްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޙާލަތު ރަނގަޅުވެ ދަރިވަރުން އަންބުރާ މާލެއަންނައިރު އެކުދިން ކިޔެވި ސްކޫލުގެ ޖާގަ ނުގެއްލޭނެކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

  “އެރަށެއްގެ ސުކޫލުން އެދަރިވަނުންނަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ. އަދި އެއީ ޓެމްޕަރަރީ މޫވްއެއް ކަމުގައިވިޔަސް، މާލޭގެ ސްކޫލުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިގެން ނުދާނެ. އެދަރިވަރު އެރަށެއްގައި ހުންނަހާ ދުވަހެއްގައި އެރަށެެއްގެ ސްކޫލުން އެދަރިވަރަށް ތައުލީމް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން އެންޝުއަރކޮށްދޭނަން” އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

  ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށްފަހު އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 1ވަނަ ދުވަހު ސްކޫލްތައް ހުޅުވުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ތުލުސްދޫއިންވެސް 2 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  މާލެ އަތޮޅު ތުލުސްދޫއިންވެސް 2 މީހުން  ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. “މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ތުލުސްދޫއިން ...

  ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ޙާލަތު އަދި އޮތީ ވަރިހަމަކޮށްގެން ތިބެވޭ ޙާލަތުގައެއް ނޫން – ހެލްތު މިނިސްޓަރ

  ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ޙާލަތު އަދި އޮތީ ވަރިހަމަވެގެން އެއްވެސް ބަޔަކު ތިބޭފަދަ ޙާލަތެއްގައި ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ޢަބްދުﷲ ...

  އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ގެ ރައީސް ކަަމަށް ޝަރީފު

  އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައިސް ކަމަށް، އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރެއްވި އަހުމަދު ޝަރީފު ހޮވިއްޖެއެވެ. ޝަރީފު ...

  ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް – މިރޭ ވަރުގަދަ މެޗްތަކެއް –

  މީދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގައުމު ސްޓްރީޓް ކަޕް  މުބާރާތުގައި މިރޭ ވަރުގަދަމެޗްތަކެއް ކުޅެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ކުޅެވޭ އެންމެ ވަރުގަދަ ...

  އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ

  މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ދ އަތޮޅން ފެށިގެން އައްޑުއަތޮޅާއި ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

  މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ، ...