ޔޫތުޗެލެންޖެ 2020- ގުސީއާއި ރައްޔުގެ ހެޓްރިކާއެކު ބޮޑު ތަފާތަކުން އެފްސީ އަމީގޯ މޮޅުވެއްޖެ

  ގުސީއާއި ރައްޔުގެ ހެޓްރިކާއެކު މީދޫ ޔޫތު ޗެލެންޖް 2020 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅެވުނު މެޗްގައި ވަރުގަދަ ވާނެކަމަށް ބެލެވުނު އެތުލެޓިކް އެފްސީ ކޮޅަށް 12 ލަނޑު ޖަހާ ބޮޑު ތަފާތަކުން އެފްސީ އަމީގޯ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

  ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅެވުނު މިމެޗްގައި މީދޫގެ މަޝްހޫރު ވޮލީ ކުޅުންތެރިޔާ ޔާސީންގެ ކޯޗް ކަމުގެ ދަށުގައި ކުޅުނު އެތުލެޓިކް އެފްސީގެ ފުލްޓީމުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކުޅުންތެރީން މެޗް ފެށުނިއިރުވެސް ދަނޑަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާތީ އެޓީމުން މެޗް ފަށާފައިވަނީ ބަދަލުކުޅުންތެރީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 2 ކުޅުންތެރިއަކު ހިމަނައިގެންނެވެ. އޭގެތެރޭގައި އެޓީމްގެ ގޯލްކީޕަރާއި ޑިފެންސަށް ކުޅެންޖެހޭ ކުޅުންތެރިއަކުވެސް ހިމެނެއެވެ.

  މެޗް ފެށުނުފަހުން ދަނޑަށް ހާޒިރުވި އެތުލެޓިކް އެފްސީގެ ދެކުޅުންތެރީން

  މިދެ ކުޅުންތެރީން ދަނޑަށް ހާޒިރުވެ މެޗްގައި ބައިވެރިވެވުނުއިރު މެޗްފަށައިގެންގޮސް އެފްސީ އަމީގޯ އިންވަނީ 3 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

  އެތުލެޓިކް އެފްސީގެ  ދެކުޅުންތެރީން ދަނޑަށް ހާޒިރުވެ ޓީމާ ގުޅުނުކަމުގައިވިޔަސް އެޓީމުގެ ކުޅުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ރަގަޅުވެން ދިޔަތަން ނުފެނި ، ފެނިގޮސްގެންގޮސްފައިވަނީ ފުލުފުލުގައި  އެފްސީ އަމީގޯ އިން ލަނޑުތައް ޖަހަން ޖަހަމުންދިޔަތަނެވެ.  މިގޮތުން ފުރަތަމަ ހާފްގެ ކުޅުން ނިމުނު އިރު އެޓީމުންވަނީ  7 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިހާފް ގައި އެތުލެޓިކް އެފްސީއަށް ކާމިޔާބުކުރެވުނީ އެންމެ ލަނޑެކެވެ.

  އިއްޔެގެ މެޗްގައި ހެޓްރިކްހެދި ރައްޔުއާއި ގުސައްޔު

  ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުމުގައި އަމީގޯއިން އިތުރު 5 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު އެތުލެޓިކް އެފްސީއަށް ކާމިޔާބުކުރެވުނީ 3 ލަނޑެވެ.

  މިމެޗް ނިމިގެން ގޮސްފައިވަނީ 12 ލަނޑު 4 ލަނޑުން އަމީގޯ މޮޅުވެގެންނެވެ. މިމެޗްގައި އަމީގޯއިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ 12 ލަނޑުގެ ތެރެއިން ރައްޔުއާއި ގުސައްޔު 3 ލަނޑު ޖަހާ ހެޓްރިކް ހަދާފައިވާއިރު އެޓީމުން ދެން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ލަނޑު ތަކުގެ ތެރެއިން ލެވިޗް 1 ލަނޑު ، ހަސަން 2 ލަނޑު ، މުޖާ 1 ލަނޑު އަދި ޑިވް ވަނީ 2 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

  އެތުލެޓިކް އެފްސީން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ 4 ލަނޑުގެ ތެރެއިން ދެ ލަނޑު ސަހާފް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާއިރު އެޓިމްގެ އަނެއް  ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އަލިދީދީއާއި އައްސަދެވެ.

  މިމެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވާފައިވަނީ މިމެޗްގައި ހެޓްރިކް ހެދި ދެކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން  އަމީގޯގެ ގުސައްޔުއެވެ.

  ފޮޓޯ: ލުބުނާ މަޖީދު މުޚްތާރު

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކްރޯނާ ވައިރަހާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރަން އަންގަވައިފި

  މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ...

  ރައީސް ޔާމީން ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ އުންމީދީ ވަޢުދުތަކެއް ވެވަޑައިގެންފި

  ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެކި މަޝްރޫޢުތައް ފެއްޓެވުމަށާއި، މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށް ޚިދުމަތްތައް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރެއްވުމަށް ރާއްޖޭގެ ...

  އައްޑޫ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތް މިއަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ދޭން ފެށޭނެ: ރައީސް

  ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް އައްޑޫގައި އެޅި އީކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ފަހު އެތަނުގައި ...

  ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގައި ޕީޖީގެ ނިންމުމުގެ ތަފްސީލް މިއަދު 1 ޖަހާއިރު ހާމަކުރަނީ

  ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ދުބާއީ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރި 75 ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ...

  އައްޑޫގެ ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު ބަންދު ކުރަން ޖެހުމުން އާއްމުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވެއްޖެ

  ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތައް ރޭގަނޑު ހުޅުވުން އައްޑޫ ސިޓީ ...

  ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޑިބާލާ ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެ

  ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް އިޓަލީގެ ޔުއެންޓާސްގެ ފޯވާޑް  ޑިބާލާ ރަގަޅުވެއްޖެވެ. ޑިބާލާ އެންމެ ފުރަތަމަ މިވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މާރޗްމަހުގެ ...