މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމިވާ އިސްލާހުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ވުރެ މާތަފްސީލީ ގޮތަކަށް އެކުށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ- ނިހާނ

  ރިޝްވަތުގެ ކުށް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުން އުންޏެއް ނުކުރާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރިޝްވަތު ހުއްޓުމަށް މުޅިން އާ ބާބެއް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް ގެންނަވާނެކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޝްވަތުގެ ކުށް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުން އުވާލާކަމަށް މީޑިޔާގައި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް ސާފުކޮށްދިނުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްވަމުން ނިހާން ވިދާޅުވީ، ރިޝްވަތުގެ ކުށް އުވާލާކަމަށް ދައްކާ ވާހަކައަކީ ދޮގެއްކަމަށާއި ،ރިޝްވަތުގެ މައްސަލާގައި އާ ބާބެއް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަބްދުއްރަހީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާކަމަށެވެ.

  ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާ އުވާނުލާކަމަށާއި މިހާރު އިސްލާހުކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 9/2014 ގައި މައިގަނޑު ދެ އިސްލާހެއް ވާކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި އިސްލާހުތަކާ ބެހޭ ބިލް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިބްރާހީމް ދީދީ ހުށަހަޅުއްވާ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ދިރާސާކޮށްފައިވާކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ބިލާއެކު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަބްދުއްރަހީމް ހުށަހަޅުއްވާ ދެވަނަ އިސްލާހެއް ހުށަހެޅުމަށް ކުރިންވެސް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

  ” 9/2014 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިބްރާހީމް ދީދީ ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހާއެކު އައި އިސްލާހެއް ދެވަނަ އިސްލާހަކީ. އެއީ އަލަށް އައި އިސްލާހެއް ނޫން. އެއިސްލާހު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަބްދުއްރަހީމް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮންނަތާ ވީ ދުވަހެއްވެއްޖެ އަނެއް އިސްލާހު ހުށަހެޅިތާވެސް. ނަމަވެސް ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައި އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާހު ވައްދަމުން ދަނީ. އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ އިސްލާހު ވައްދާފައި އޮއްވާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބަދަލާއެކު މިކަން ލަސްވެގެންދިޔައީ. ” މިކަމާގުޅޭގޮތުން ނިހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަބްދުއްރަހީމް ހުށަހެޅުއްވާ އިސްލާހުގެ މި ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވަނީ މި މައްސަލަ ފެންމަތި ވި ފަހުން މާދަމާ އޮންނަ ޖަލްސާއަށެވެ.

  ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގައި ރިޝްވަތާ ގުޅިގެން މިހާރުވެސް ބާބެއް އޮންނައިރު އަލުން ބިލެއް ހުށަހެޅުއްވީ ކީއްވެތޯ ނޫސްވެރިޔަކު ސުވާލު ދެންނެވެމުން ނިހާން ވިދާޅުވީ ، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަބްދުއްރަހީމް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވާ އިސްލާހަކީ މިހާރުވެސް އޭސީސީއާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ރިޝްވަތުގެ ކަންކަން މިހާރަށްވުރެ ސާފުކޮށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޤާނޫނުގައި ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހެއްކަމުގައެވެ.  އަދި މިހާރު ހުށަހެޅިފައިމިވާ އިސްލާހުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ވުރެ މާތަފްސީލީ ގޮތަކަށް މިބިލްގައި އެކުށް ބަޔާންވެގެން އެކި ބައިތަކަށް ބެހިފައި އޮންނާނެކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

  ނިހާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި ހަވާލެވެ ތިބެ، ޒިންމާދާރު އެއްވެސް މަޤާމެއްގައި ހުރި އެއްވެސް މީހަކު ލޯ ލާރިއެއްގައި ޖެހިފައިވާނަމަވެސް އެމީހަކަށް މި އިސްލާހު ފާސްވެގެންދިޔުމުން ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އަދަބު ލިބޭނެކަމަށެވެ. މިހާރު ބިލް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތުން ރިޝްވަތުގެ ކުށްތައް ވަކިވަކިން ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނާނެކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

  ނިހާން ވިދާޅުވީ މިބިލް ފާސްވެގެންދާނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިބްރާހީމް ދީދީ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާހާއެކުކަމަށެވެ. އެ ބިލްގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ ދަޢުލަތަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ބައިތަކެވެ. އެބިލް ކޮމެޓީން ދިރާސާކޮށް ނިމި މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި ކޮމެޓީތަކުން ހުށަހަޅާކަންކަމަށް ވަނީ އެޖެންޑާކޮށްފައެވެ. ރިޝްވަތުގެ ކުށް ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުން އުނިކޮށްފިކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވަނީ މިބިލް ކޮމެޓީން ދިރާސާކޮށް ނިމުމުންނެވެ. ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާއިން 550 ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަށް އިސްލާހުގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައި މިވާ ދެ ބިލް ފާސްވެގެން ދިޔުމުން ގިނަ ކުށްތަކަށް އަދަބުތައް ކަނޑައެޅިގެންދާނެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ފިނޑި ޤައްދާރުން ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތުގެ ފުންމިން އެނގިއްޖެ – ރައީސް

  އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގެންނަން އުޅުނު “ބަޣާވާތު”ގެ ފުންމިން މިހާރު ދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވެސްޓްޕާކް ސަރަހައްދުގައި ...

  ބޭރު ޓީޗަރުންނަށް ދޭގޮތަށް އެލަވަންސްތައް ދޭނަމަ ދިވެހި ޓީޗަރުން ލިބޭނެ: މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން

  ބޭރު ޓީޗަރުންނަށް ދޭގޮތައް ދިވެހި ޓީޗަރުން އިނާޔަތްތައް ދޭނަމަ ދިވެހި ޓީޗަރުން ލިބޭނެކަމަށް ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ...

  މިއަދު މީދޫގައި ހުކުރު ކުރާ މިސްކިތްތަކާއި އެމިސްކިތްތަކުގައި އިމާމްވެ ހުކުރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން

  މިއަދު ( 03 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހު )  މީދޫގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކާއި ...

  ބީއެމްއެލްގެ ފުރަތަމަ ބިޒްނަސް ސެންޓަރު އައްޑޫސިޓީގައި ގާއިމްކޮށްފި

  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފުރަތަމަ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުޅުވައިފިއެވެ މިއީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ...

  އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗުން ބަލިވީ މީދޫ ވޮލީޓީމް

  އައްޑޫސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ކުޅުންތެރީން ހިމެނޭ ޓީމަކާ މީދޫ ޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗު ގުޅިފައިވާ ...

  ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 43 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 1186އަށް

  ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް-19 އަށް އިތުރު 43 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދިވެހިންގެ 10 މީހަކާއި، ބަންގަލަދޭޝްގެ ...