ސަލަފުން މިރަމަޟާންމަހުވެސް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެ

  ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގައިވެސް ދީނީ ގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ

  އެގޮތުން ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އޮންލައިންކޮށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ގެންދިޔުމަށް އެޖަމިއްޔާއިންވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ސަލަފުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސުވާލު މުބާރާތުގެ އިތުރުން ”ޑޯން ޓު ޑަސްޓް“ ގެ ނަމުގައި ގްރޭޑް 6 ފެށިގެން މަތީގެ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުއިޒް މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  އެހެން އަހަރުތަކާއި ހިލާފަށް މިއަހަރު ސަލަފުން ދީނީ ދަރުސްތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އޮންލައިން ކޮށެވެ. އެގޮތުން ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެދުވަހެއްގެ މެންދުރު 1 ޖަހާއިރު “ﷲ ގެ މަތިވެރިކަން” ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު “ޤަޞަޞުލް ޤުރުޢާން” ނަމުގައި ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު13:30 ގައި ޕްރޮގްރާމެއް ގެނެސްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކުރެއެވެ.

  “ޤަޞަޞުލް ޤުރުޢާން” ޕްރޮގްރާމް ގެނެސްދެއްވާނީ އެޖަމިއްޔާގެ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު އައްޝައިޚް އަބްދުއްސަލާމް ދާއޫދުއެވެ. އަދި “ﷲ ގެ މަތިވެރިކަން” ނަމުގައި ގެނެސްދޭ ޕްރޮގްރާމްގައި ގިނަ ޢިލްމުވެރިންތަކެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ސަލަފުން ބުނެއެވެ.

  މިހުރިހާ ޕްރޮގްރާމުތަކެއްވެސް ލައިވް ކުރާނީ ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ނެވެ.

  ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާއްސަ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އާއްމުކޮށް ކޮންމެ ރަމަޟާންމަހަކު ސަލަފުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކަށް މިފަހަރުވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށް މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލާފައިވުމާއެކު ސަލަފްގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ރަމަޟާންމަހެއްގެ އަޞުރުފަހުން މިސްކިތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުސްތައް މިފަހަރު ކުރިއަށް ނުގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިސްކިތްތަކުގައާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ “ހަދާޔާ” ޕްރޮގްރާމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކާބޯތަކެތީގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ “ވާބިލް” ޕްރޮގްރާމްވެސް މިފަހަރު ކުރިއަށް ނުގެންދާނެ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ހާމަކުރެއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ލިންކު ލޯޑްގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

  އައްޑޫ ލިންކް ރޯޑުގައި ރޭ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ލިންކް ރޯޑުން ހިތަދޫގައި ހުންނަ ...

  އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ވެރިކަމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ގޮވާލުމުން ޝަހީދުއަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ

  އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު ވެރިކަމެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ގޮވާލުމުން، އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދުއަށް ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު: ހުޅުދޫއާއި މީދޫގައި ކާފިއު ހިންގާފައިވާ ގަޑި

  ބަރާބަރު ހަވީރު ހަޔެއް ޖެހުމާއެކު ހުޅުދޫއާއި މީދޫގެ މަގުތައް ފަޅުވެއެވެ. އެއީ ހަވީރު ހަޔަކުން ފަތިހު ހަތަރަށް ކޮވިޑް ...

  ހުޅުދޫ ބޮޑުމަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި

  ހުޅުދޫ  ބޮޑުމަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި އެވެ. ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިމަސައްކަތުގައި  މިހާރު ...

  އަލްހާން ފަހްމީ ޕީޕީއެމުން ވަކިވެއްޖެ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްޙާން ފަހުމީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ ...

  ކޮވިޑް-19: ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1.6 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް – މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 95000 އަށްވުރެ މައްޗަށް

  ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން  އިއްޔެ ނިޔަލަށް 1603073 މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާއިރު ...