ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓަށް ނުވަތަ މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓްދީ ހޮވައިގެން އެމީހުންނަށް ކޮށްދެވޭނެ އެއްވެސްކަމެއް ނޯންނާނެ- ހިޔާޒު

  advertisement

  ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓްދީ ހޮވައިގެން އެމީހުން އަޅުގަޑުމެންނަށް ކޮށްދޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެކަމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލު ހިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

  ހިޔާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި މީދޫދާއިރާއިން އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓް ޝޫޒާގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުގެ ފަރާތުން މިއަދު ހަވީރު ކާޑުގޭ ޕާކްގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

  މިބައްދަލުވުމުގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހިޔާޒު ވިދާޅުވީ އައްޑު އަތޮޅަށް ވޭތުވެގެންދިޔަ 12 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުވެހުރި ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތައް މިހާރު ވަނީ ފެށިފައިކަމަށާ އެހެންކަމުން މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް ތާއިދުކޮށް ސަރުކާރުގެ ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވަންޖެހޭކަމަށެވެ.

  ” މިރަށުގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް  އަމަލީގޮތުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާއިރު  މިދެރަށުގެ  ބޮޑުމަގު ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދެމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް އެބަދޭ ، އަދި މިމަހުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުމަގުގައިތާރުއަޅަން ފެށޭނެ ، ބޮޑުމަގުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ރަށުތެރޭގެ ބައެއް މަގުތައް ތާރުއަޅައިގެން ހެދުމަށްޓަކައި ކުންޖެހޭ މަސައްކަތައްތައް ބެލުމަށް އިންޑިޔާގެ ޓީމެއް މިހާރުވެސް މިދެރަށުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންއެބެދޭ ،  މީގެ އިތުރަށް މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު އެދަނީ ހަދަނމުން ، މަރަދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރަމުން ، އަދި ހުޅުމީދޫގެ މެދު ބަނދަރަށް ބޮޑެތި ބޯޓްފަހަރަށް ކައިރި ކުރެވޭގޮތައް އެބަނދަރުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިގެންދާނެ ” ހިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

  މިވޭތުވެގެންދިޔަ 12 އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި އައްޑުއަތޮޅަށް އޮތީ އިހުމާލުވެފައިކަމަށާ އެހެން ނަމަވެސް މިސަރުކާރު އައިސް އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަންފެށުމާއެކު ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ވެއްޖެނަމަ އެއީ ވަރަށް ލަދުވެތިވާންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށްވެސް ހިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

  ” އަޅުގަޑު އިދިކޮޅުފަރާތްތަކަށްވެސް މިގޮވާލަނީ އަޅުގަޑުމެންގެ މިހާރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ، ” ހިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ނިޔާވި ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ނިޔާވެގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ ބިދޭސީ އަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ތަަސްލީމާ އުސްމާން ...

  ކޯވިޑް-19 : ދުރާލައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަ ރާއްޖެއިން އެތައްބަޔަކު މަރުވެދާނެ

  ކޯވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މުހިންމު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފިނަމަ ބަލި ފެތުރިއްޖެ ޙާލަތެއްގައިވެސް އެންމެ ގިނައިން ފަރުވާދޭން ޖެހޭނީ 300 ...

  މީދޫ ހިތަދޫ– އެކުވެރިކަމުގެ މެޗް ބޮޑުތަފާތަކުން ހިތަދޫ ކާމިޔާބުކޮށްފި

  މީދޫޓީމަކާ ހިތަދޫ ޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ  ފުޓްބޯޅަމެޗް ހިތަދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ޔާސީންގެ ކޯޗްކަމުގެ ދަށުގައި ހުކުރު ދުވަހު ...

  “އޭޝިއަން ރޯވިންގް ފޯ އޯލް” ކޮމިޓީގެ ގޮނޑިއެއް ރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެ

  “އޭޝިއަން ޜޯވިންގް ފޯ އޯލް” ކޮމިޓީގެ ގޮނޑިއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މި މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގް ގައި ...

  މަޖިލިސް ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މާދަމާ

  ސާޅީސް ފަހެއް މެންބަރުންގެ ސޮއިއާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަޞީހު ...

  ދަމަނަވެށީގެ އޮފީސް ފަޅާލައިގެން ވައްކަންކޮށްފި

  އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ ދަމަނަވެށީގެ އޮފީސް ފަޅާލާ އެތަނުން ވައްކަން ކޮށްފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އެތަން ފަޅާލައިގެން ...