ސެމީފައިނަލްއާއި ކްއާޓާފައިނަލްގެ މެޗްތައް ކުޅެވޭނެގޮތް މިނިވަންކަޕް އޮގަނައިޒިން ކޮމެޓީން ހާމަކޮށްފި

  މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްއާއި ކްއާޓާފައިނަލްގެ މެޗްތައް ކުޅެވޭނެގޮތް މިނިވަންކަޕް އޮގަނައިޒިން ކޮމެޓީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

  މިގޮތުން ކުޅެވޭ ކްއާޓާފައިނަލްމެޗްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕްއޭގެ 2 ވަނަ ހޯދި ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ގްރޫޕް ބީން ތިންވަނަ ހޯދި ހުޅުދޫ ރިއަލް އޭޓީއެވެ. މިމެޗްގެ ކުޅުން އޮންނާނީ އޯގަސްޓް 10 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 20:15 ގައެވެ.

  ކްއާޓާފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ބްރޫޕް ބީން ދެވަނަ ހޯދި މިމުބާރާތުގެ މިދިޔައަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ތައްލިހިއާއި ގްރޫޕް އޭއިން 2 ވަނަ ހޯދި މަރަދޫ ޒެލޯންއެވެ. މަރަދޫ ޒެލޯންއަކީ މިދިޔަމަހުގެތެރޭގައި ވަގުތު އޮންލައިނުން ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުން ދެވަނަ ހޯދާފައިވާ ޓީމެވެ.

  ޒެލޯންއާއި ތައްލިހި ބައްދަލުކުރާ ކްއާޓާފައިނަލްމެޗްގެ ކުޅުންވެސް އޮންނާނީ އޯގަސްޓް 10 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހުގެރޭ 21:15 ގައެވެ.

  މިމުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އޯގަސްޓް 11 ވަނަދުވަހުގެރޭ 20:15 ގައި ކުޅެވޭ ފުރަތަމަ ސެމީފައިނަލްމެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕް އޭއިން އެއްވަނަ ހޯދި ރެސޯޓްބޯއިސްއާއި ކްއާޓާފައިނަލްގެ ފުރަތަމަމެޗްގައި ހިތަދޫ މަލްޓިޖީނިއަސްއާއި ހުޅުދޫ އޭޓީ ބައްދަލުކޮށް ކުޅޭމެޗުން މޮޅުވާޓީމަކާއެވެ.

  ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި އޯގަސްޓް 11 ވަނަދުވަހުގެރޭ 21:15 ގައި ބައްދަލުކުރާނީ ބްރޫޕް ބީން އެއްވަނަ ހޯދި ގައުމުއެފްސީއާއި ކްއާޓާފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗްގައި މިމުބާރާތުގެ މިދިޔައަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ތައްލިހިއާއި  މަރަދޫ ޒެލޯން ބައްދަލުކޮށް ކުޅޭމެޗުން މޮޅުވާޓީމެކެވެ.

  ކޮމިއުނިޓީ ވިތްއައުޓް ޑްރަގްސް” މިޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ މިއަހަރުގެ މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް  މުބާރާތުގައި ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 40000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ރަނަރަޕް ޓީމަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  20000 ރުފިޔާއެވެ.

  މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ މިނިވަންކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މެރެތަން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއާގެ ފަރާތުންނެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އިތުރުވަގުތުގެ ފަހު މިނިޓްގައި ޖެހިގޯލުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެ މައްޗަށް ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް ކުރި ހޯދައިފި

  މެޗްގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ޖެހި ގޯލަކުން ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލުން ފޭދޫ ސްކޫލްގެޓީމް ބަލިކޮށްފިއެވެ. މިހާރު ...

  މީދޫގެ ވޮލީގެ ތާރީޚުގައި މަރަދޫފޭދޫ ޓީމެއްގެ އަތުން މީދޫ ވޮލީޓީމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވެއްޖެ

  މީދޫގެ ވޮލީގެ ތާރީޚުގައި މަރަދޫފޭދޫ ޓީމެއްގެ އަތުން މީދޫ ވޮލީޓީމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވެއްޖެވެ. މަރަދޫފޭދޫ ވޮލީޓީމްގެ ދައުވަތަކަށް ...

  އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

  މީދޫ ވޮލީޓީމަކާ ފުވައްމުލަކު ވޮލީޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީމެޗް މީދޫޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މީދޫޓީމްގެ ދައުވަތަކަށް ފުވައްމުލަކު ...

  ސިޔާކަޕް 2018 – ކެނެރީފުގެ ސަބްއޯޝަނިކު މުބާރާތުން ވިކިވެއްޖެ

  ސިޔާކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތުން ދެއްވި ޚާއްސަ ދައުވަތަކަށް    މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ސަބްއޯޝަނިކުން މުބާރާތުން ވަކިވެއްޖެވެ. ...

  ފޮޓޯ : ބެލެނިވެރީންނާއި ޓީޗަރުންގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި 2020 ވަނައަހަރު ހުޅުދޫ ސްކޫލާއި ...

  ޓްރާންސްފަރގެ ފަހު ދުވަސް، ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށް ކުލަބުތައް ކިޔު ހަދާފައި!

  މިއަދަކީ ޔޫރަޕުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގެ ފަހު ދުވަހެވެ. މިރޭ މެންދަމަށް ކުޅުންތެރިން ގަނެވިއްކުން ނިމުމަކަށް އަންނައިރު ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން ...