ޝުކުރީގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއް ހުޅުދޫގައި ހުޅުވައިފި

  ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައ ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ ހުޅުދޫގެ މިހާރުގެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް  ޝުކުރީގެ   ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއް އިއްޔެ ހަވީރު ހުޅުދޫގައި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. ޖަގަހަ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ހުޅުދޫ ކްރޯޓަން ހަލީމުއެވެ.

  ޝުކުރީގެ  ޓީމުންބުނީ އިއްޔެ ހަވީރު  ހުޅުދޫގައި ހުޅުވި ޖަގަހައަކީ ޝުކުރީގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ހުޅުދޫގައި  ފެށުމަށްޓަކައި ހުޅުވިޖަހައެއް ކަމަށެވެ.

  މިޖަގަހަ  ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި  ޝުކުރީއަށް ސަޕޯޓްކުރައްވާ ހުޅުދޫގެ ގިނައަދަދެއްގެ ޒުވާނުންގެ އިތުރަށް ހުޅުދޫގެ ކަމުވޮށިވެގެންވާ އިސްރައްވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަޢަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. އަދި މިރަސްމިއްޔާތުގައި ހުޅުދޫން ބައިވެރިވި ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން މީދޫގައި ތިއްބެވި ޝުކުރީއަށް  ތާއީދުކުރާ ގިނަޢަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

  ޝުކުރީގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ހުޅުދޫގައި ފެށުމަށްޓަކައި އިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝުކުރީ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި އަދި ތަފާތު އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ކައުންސިލަރަކަށް އެމަނިކުފާނު ހޮވުނު ފަހުން  ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުޅުދުއަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ޝުކުރީ  ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަށް ހޮއްވަވަން ޖެހޭނީ  އެފަދަ މުއައްސަސާއެއްގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ޤާބިލް މީހެއްކަމަށާ މިގޮތުން ޝުކުރީއަކީ  ކައުންސިލަށް  ތަޞައްރަފް ފުދިފައިވާ ބޭފުޅެއްކަން ރައްޔިތުން ދައްކަވާފައިވާނެކަމަށް ޝުކުރީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަހަރުވެސް ޝުކުރީއަށް  އެފުރުޞަދު ދެއްވުމަށް އޭނާ ގޮވާލެއްވިއެވެ.

  އިއްޔެ ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތު ނިންމަވާލެއްވީ  މިރަސްމިއްޔާތަށް ޙާޟިރުވި ޝުކުރީގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ޝަރަފްގައި ބޭއްވުނު ވަރަށް ޚާއްޞަ ބޮޑިބަތް ކެއުމަކުންނެވެ.  މި ބޮޑިބަތް ކެއުމުގައިވެސް ގިނަޢަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވިއެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 74 މީހުން

  ރާއްޖެއިން އިތުރު 74 މީހުން މިއަދު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)އިން ވިދާޅުވީ، ރޭގެ އިރުއޮއްސި ...

  ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

  ދުނިޔޭގައި ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން  އިއްޔެ ހަވީރު  ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ...

  ކޯވިޑް-19 : މާލެއިން ތެރެއިން ދިވެއްސަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  މާލެ ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކަން ދިޔަ ދިވެއްސެއް ކޯވިޑް19 އަށް ޕޮސިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއީ މާލޭން ތެރެއިން ފެނުނު ފުރަތަމަ ...

  ޓޫސްޕޫން ކެފޭ މާދަމާ ހުޅުވަނީ

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މީދޫގައި އަލަށް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ” ޓޫސްޕޫން” ކެފޭ ގެ ފޮޓޯތަކެއް ...

  ފާރިސް މައުމޫން އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރުދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން އަނެއްކާވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ކޯޓުއަމުރެއްގެދަށުން ފާރިސް ފުލުހުންގެ ...

  ހުޅުމީދޫ މޮނީޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފި

  އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫ މޮނީޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ އެޗްޕީއޭ އިން ހުޅުމީދޫ މޮނީޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ މީދޫ މީހަކު ...