ސިފައިންގެ ތެރެއިން 5 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވޭ

  ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ ކުއްލި ޙާލަތުގައި ޤައުމީ ޚިދުމަތުގެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިފައިންގެ ފަސް މީހަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ހަސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަމީހުން އެކަހެރިކޮށްފިއެވެ.

  ނޭޝަނަލް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ ކާނަލް ޙުސައިން ޢަލީ ވިދާޅުވީ ޕޮޒިޓިވްވި ސިފައިންގެ ފަސްމީހުންނާ ގުޅުންހުރި ސިފައިންގެ ބައެއް މީހުންވެސް ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

  “އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތުގައި ސާބިތުވެ ތިބޭނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ އިންތިޒާމްތަކަށް ފޮނުވާ، ހަމަމިއާއެކު ޕޮޒިޓިވްވާ ސިފައިންނާ ގުޅުންހުރި މީހުންވެސް އެކަހެރިކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމަ އެނގޭ މީ ކުރިމަތިވާނެ ހާލަތެއްކަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލީޑާޝިޕް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފޯސް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެބައޮތް. އެސްއޯޕީތަކެއް އެބަހުރި. ސްޓޭންޑާރްޑްތަކެއްވެސް އެބަހުރި. އެހެންކަމުން މި މިންގަނޑުތަކާއެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރަމުން މިދަނީ.” ކާނަލް ޙުސައިން ޢަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

  މީގެ އިތުރުން ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްވެސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާކަަމަށްވެސް ކާނަލް ޙުސައިން ޢަލީ ވިދާޅުވިއެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުވީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ހިމެނޭގޮތަށް އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހަ ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެކަހެރިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

   

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި ؟

  ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ގެ މަގާމްގައި ހުންނެވި މޫސާ ސިއްދީގު އެމަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. މޫސާ ސިއްދީގު މަގާމުން ...

  މަސީހު މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުން އަބްދުﷲ މަސީހު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. މަސީހު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ މީގެ ...

  ކޮވިޑް-19 : ށ. މިލަންދޫ ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

  ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ށ. މިލަންދޫ ކަރަންޓީނު ކޮށްފިއެވެ. މިލަންދޫ ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާކަން ހާމަކޮށް އެރަށު ކައުންސިލަށް އެޗްޕީއޭ އިން ...

  ގަމު ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކޮށް ކައްދޫ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކުރާނަން: ރައީސް

  ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލު ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށް ލ. ކައްދޫ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށް ތަރައްގީގެ ...

  ތަކަންދޫން 3 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  ތަކަންދޫން 3 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ތަފްސީލް އަންނަނީ

  ރައީސް ސޯލިހު ހިތަދޫގެ ފެނަކައިގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

  ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އައްޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް، ފެނަކައިގެ އިސްވެރިންނާއި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިިފިއެވެ. ...