ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ ގޮތުންނާއި ޓާފް ދަނޑު އެޅުމާ ބެހޭގޮތުން މީދޫގެ ޒުވާނުން ކައުންސިލަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  advertisement

  މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުންނާއި މީދޫގައި އަލަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާފް ދަނޑު އެޅުމާބެހޭގޮތުން ރަށުގެ ޒުވާނުންނާއި މީދޫގެ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއާއި ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުން މީދޫ ކައުސިލަރު ސޯލިހާއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

  މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތުކުރުގެ ކަންތަކާއި މީދޫގައި އަލަށް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާފް ދަނޑުގެ ކަންތަކާއިބެހޭގޮތުންވަނީ ވާހަކަ ދެކެވިފައެވެ

  2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މީދޫގައި ޓާފް ދަނޑެއް އެޅުމަށް ލިބުނު ޓާފް ބޭނުންކޮށްގެން މީދޫގައި އަލަށް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާފް ދަނޑު އެޅުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ މީދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ” މީދޫ ކުޅިވަރު އެރީނާ ” ގެ ތެރޭގައެވެ.

  މީދޫގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މަރާމާތު ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމައިދެވޭތޯ މިބަލަނީ

  މީދޫގެ ކައުންސިރު ސޯލިހާ ވިދާޅުވިއެވެ

  މީދޫ ކުޅިވަރު އެރީނާގައި މިހާރު ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ   ނެޓްބޯޅަ ކޯޓަކާއި ދެ ވޮލީ ކޯޓެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެތަނުގައި ތައްޔާރު ކުރެވުނު ވޮލީ ކޯޓްގައި ވޮލީ ކުުޅުނު ކުދީން ދުވަސް ކޮޅަކު ވޮލީ ކުޅުމަށްފަހު އެތަނުގައި ވޮލީ ކުޅުންވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ .

  މީދޫ ގައި ވޮލީ ކުޅެމުން އަންނަނީ ކުރީންވެސް މީދޫގައި ވޮލީ ކުޅެމުން އަންނަ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ވޮލީ ކޯޓްގައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރަށް އެރީނާގައި ތައްޔާރު ކުރެވުނު ނެޓްބޯޅަ ކޯޓްގައި މިދިޔައަހަރުގެ ތެރޭގައި ނެޓްބޯޅަ ކުޅެފައިވިޔަސް ފަހަކަށް އައިސް އެތަނުގައި ނެޓްބޯޅަ ކުޅުމެއް ނޯވެއެވެ

  މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު
  ޓާފް ދަނޑު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޅިވަރު އެރީނާ ސަރަހައްދު
  މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު
  advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އަތޮޅުތެރެ އާއި މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެމްކޯއިން 5 ކޮޅުވެއްޓި ގެނެސްފި

  އަތޮޅުތެރެ އާއި މާލޭގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ވެމްކޯއިން 5 ކޮޅުވެއްޓި ގެނެސްފިއެވެ. އެ ގޮތުން ގެނެސްފައިވަނީ ...

  ބޮޑު ތަފާތަކުން ޓީމް ބާކީ ބަލިކޮށް ފޭދޫ އެފްސީ ސެމީއަށް

  ސިޔާ ކަޕުގައި އިއްޔެ ޓީމު ބާކީ އަދި ފޭދޫ އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބޮޑު ތަފާތަކުން ފޭދޫ އެފްސީ ...

  ކޯވިޑް-19 : އެންމެފަހުން ނިޔާވި 10 މީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހުން ވެކްސިން ނުޖަހާ – ޑރ. ޝަހީދު

  ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިދިޔަ 3 ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިޔާވި 10 މީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހުން ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒްއެއް ...

  ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގަނީ

  ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް, މައްސަލަ ތަހުގިގު ކުރާ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން ...

  ވަކިވެގެތުމަށް ބާރުލިބިދޭ ޢަމަލަކަށް ޖާގައެއް ނުދޭނަން – ހޯމްމިނިސްޓްރީ

  ދިވެހި ދައުލަތް ފޮތިފޮތިކޮށް އެއްވެސް ގޮތަކުން ވަކިވެގެތުމަށް ބާރު ލިބިދޭ ޢަމަލަކަށް ސަރުކާރުން ޖާގަ ނުދޭނެކަމަށް ހޯމް މިނިންސްޓްރީން ...

  ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވުނު

  އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި އެ ގޮނޑި އިންޑޮނޭޝިއާއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ސަލާމަތީ ...