ޔޫތު ޗެލެންޖް ކަޕް 2020- އެތުލެޓިކް އެފްސީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  މީދޫ ޒުވާނުން  އިންތިޒާމްކޮށްގެން މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭއްވި “ޔޫތުޗެލެންޖް 2020” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެތުލެޓިކް އެފްސީ ހޯދައިފިއެވެ. މިއަދު  ހަވީރު ކުޅެވުނު މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އަމީގޯސް އާއި ބައްދަލުކޮށް އެތުލެޓިކް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން އަމީގޯސްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިގެންނެވެ.

  ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ ފައިނަލްމެޗުގައި އެތުލެޓިކުން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑު މެޗް ފަށައިގެން 3 ވަނަ މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޠޯރިގެވެ.  ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިގެން ދިޔައީ އެތުލެޓިކް ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ.

  އެންމެ މޮޅު 7 ކުޅުންތެރީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު: ސަހާފް ، އަދި ފައިސަމް

  ފަހުހާފް ފެށިގެން އަމީގޯސް ޓީމުގެ ފަރާތުން އުފައްދަމުންދިޔަ ހަމަލާތަކުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ އަމީގޯސްގެ ހުސެން ރަޝީދު ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް އެތުލެޓިކްގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާގެ ތެރެއިން އެޓީމުގެ އައްސަދުއަތުގައި ބޯޅަ ޖެހިގެން ރެފްރީ މަސީހު އަމީގޯސްއަށް ޕެނަލްޓީއެއް ދިނުމެވެ.  އެޓީމަށް ލިބުނު މިޕެނަލްޓީގައި ހުސެން ރަޝީދު ފޮނުވާލި ބޯޅަ އެތުލެޓިކުގެ ކީޕަރުވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

  އެންމެ މޮޅު 7 ކުޅުންތެރީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު: ގުސައްޔު ، އިންތި އަދި ރަޔަން

  އޭގެ ފަހުންވެސް ދެޓީމުގެ ކުޅުންތެރީންނަށްވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭނުން ނުކުރެވިދިޔަތަން ފެނިގެންދިޔައެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަމީގޯސްގެ ހުސެން ރަޝީދަށް މެޗްގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ލިބުނު ހުސް ފުރުސަތު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

  އެންމެ މޮޅު 7 ކުޅުންތެރީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު : ހުސެން ރަޝީދު އަދި މުގާ

  މިމެޗްގެ ފަހުހާފްގެ ކުޅުން ނިމިގެން ދިޔައީވެސް މިމުބާރާތުގެ ގްރޫޕް މެޗްތަކުގައި 12 ލަނޑު 3 ލަނޑުގެ ބޮޑުތަފާތަކުން އަމީގޯސްއަތުން ބަލިވެފައިވާ އެތުލެޓިކް އެފްސީން 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން މޮޅުވެ މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެންނެވެ.

  ފައިނަލް މެޗަށްފަހު މުބާރާތުގެ އެކި މަޤާމްތަކަށް ހޮވުނު ކުޅުންތެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓާއި  ޓްރޮފީ އަދި މެޑަލް ޙަވާލުކުރުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވެއެވެ.

  އެތުލެޓިކް އެފްސީއަށް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނު ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ތޯރިގު

  މުބާރާތްގެ އެންމެ މޮޅު 7  ކުޅުންތެރިން:

  • މުގާ- އަމީގޯސް
  • ސަހާފް- އެތުލެޓިކް އެފްސީ
  • ފައިސަމް – އެތުލެޓިކް އެފްސީ
  • ރަޔަން- އަމީގޯސް
  • ހުސެން ރަޝީދު – އަމީގޯސް
  • ގުސައްޔު – އަމީގޯސް
  • އިންތި – އެފްސީ ބަސްޕާކް

  އެންމެ ގިނަގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ: ރަޔަން- އަމީގޯސް

  ފައިނަލްމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ: ފައިސަމް – އެތުލެޓިކް އެފްސީ

  އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓަރު: ސަމީރާ

  ވަރަށް ގިނަފަރާތްތަކުގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންޓީމަށް އަދި ރަނައަޕްޓީމަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ދީފައިނުވިކަމުގައިވިޔަސް ޗެމްޕިއަންޓީމަށާ ރަނައަޕްޓީމަށް ޓްރޮފީއާއި މެޑަލް އަދި ސެޓްފިކެޓް ދީފައިވެއެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރުވެސް ޔޫތުޗެލެންޖް ކަޕް ގެ ނަމުގައި މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިއުލާން ކުރެވުނެވެ.

  ޚަބަރުގައި ހިމެނިފައިވާ ފޮޓޯތައް: ލުބުނާ މަޖީދު މުޚްތާރު

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މީދޫގެ އެކި ސަރހައްދުތަކަށް ފޮގް ސްޕްރޭ ކުރަންފަށައިފި

  މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިންޖެހޭ ޑެންގޫ ބަލީގެ ކޭސްތަކެއް މީދޫގައި މަދިރި ގިނަވެ، ފެތުރެމުންދާތީ މީދޫގެ އެކި  ސަރަހައްދަކަށް ފޮގް ސްޕްރޭ ...

  ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރަން ހުށައަޅައިފި

  ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރަން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ. ...

  އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް އާންމުކޮށް ހުޅުވާލަނީ

  އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ( 5 ޖުލައި 2020 އިން ފެށިގެން )  ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް އާންމުކޮށް ...

  ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތް : ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ޓީމް އަލްފައިން

  ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޖޯލިއަންސް މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރޭ  ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލު ދެވަނަ ...

  “ސާފު ރާއްޖެ، އަހަރެންގެ ވެސް ޒިންމާ” މީދޫގައިވެސް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

  މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  ދަށުން މިއަދު މީދޫގައިވެސް ...

  އައްޑޫސިޓީ ހިމެނޭ ގޮތައް ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ވައިޓްއެލާޓް ނެރެފި

  ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މޫސުން ގޯސްވެ، ގުގުރުމާއި އެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މޫސުމާއި ...