ކޯވިޑް-19 : ޒަރޫޒީ ބޭނުމަށް ތަކެތި ގަންނަން ނުކުތުމުގެ ހުއްދަ ތިންދުވަހުން އެއްދުވަހު ދޭން ފަށަނީ

  މާލޭގެ ގޭބިސީތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް މާދަމައިން ފެށިގެން ކޮންމެ ތިން ދުވަހަކުން އެއްދުވަހު ގެއަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ތަކެތި ގަތުމަށް ނިކުތުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

  ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެސިސްޓެންޓް ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ފައިރޫޝް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް ތިން ދުވަހުން އެއް ދުވަހު ކޮންމެވެސް އެކަކަށް އެއް ގަޑިއިރަށް ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ ގޮތް މިއަދުން ފެށިގެން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށެވެ.

  ނަމަވެސް އެ ހުއްދަ ދޭނީ ބޭރަށް ނިކުތުމަށް ފުލުހުންގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމްފުރުމުންކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެފޯމް ފުރުމުން އޭގައި އޮންނަ ނަންބަރަށް ކިއުއާރު ކޯޑެއް ފޮނުވާނެކަމަށް ފައިރޫޝް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ހުއްދައިގެ ދަށުން ބޭރަށް ނުކުމެވޭނީ ވަކި ސަރަހައްދަކަށް ކަމަށާ އެއީ ކޮން ސަރަހައްދެއްކަން އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތަކަށް އެނގޭނެގޮތަކަށް އެމައުލޫމާތު ފޯނަށް ލިބޭނެކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

  އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މާލެ ބަހާލަނީ 26 ޒޯނަކަށް ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް މިދެވޭ ހުއްދަތަކަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބޭރުގައި އުޅުމަށް ދެވޭ ހުއްދައެއްނޫންކަމަށާއި، ކޮންމެހެން ނިކުންނަން ނުޖެހޭނަމަ ގެއިން ނުނިކުތުމަށް ފައިރޫޝްވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

  މަސްދަރު:ޕީއެސްއެމް ނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

  Ads

  ads

  ކަމުދާނެ ލިޔުންތައް

  އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަކީ ޓެރެރިޒަމްގެ އަމަލަކަށް ވުން ގާތް: އަނދުން ހުސައިން

  މިރޭ މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަކީ އިންޑިއާ މެދު ނަފްރަތު އުފައްދަން ހިންގި ޓެރެރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކަމަށް ...

  އަންނަ ހަފްތާގައި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް އިތުރު ބާރުތަކެއް ދިނުމަށް ހުށަހަޅާނަން – ރައީސް ސޯލިހު

  ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުތައް ދީގެން ނޫން ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ނުދެވޭނެކަމަށާ  މިގޮތުން އަންނަ ހަފްތާގައި އޮންނަ ...

  ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑާއެކު ފްރާންސް އަތުން ޖަރުމަން ބަލިވެއްޖެ

  ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2020 ގެ  މަރުގެ ގުރޫޕްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ގުރޫޕް އެފްގައި ޖަރުމަން އާއި ...

  ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ގޮތުން ވޯޓެއް ނަގަން ޖެހޭ

  ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިންމެވި ނަމަވެސް، އެގޮތަކަށް ...

  ގަމުގައި ޕައިލެޓް ކޯސް ފުރިހަމަނުކުރެވޭ ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖެން ބޭރުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުދެނީ

  ރާއްޖެއިން ޕައިލެޓްކަން ކިޔެވުމަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ކުދީންނަށް  ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ހަޔައެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީންނިންމައިފިއެވެ. ހަޔަރ ...

  ފޮޓޯއިން ޚަބަރު : މަރާމާތު ކުރަމުންދާ މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް

  މަތީގައިވާ ފޮޓޯއާއި ތިރީގައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިހާރު މަރާމާތު ކުރަމުންދާ މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ...